21.7 C
New York
Friday, July 30, 2021

Buy now

spot_img

Ca Sỹ V.O 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 HH Thu Hoài Vì Làm 𝒍𝒐̣̂ quá khứ 𝒅𝒐̛ 𝒅𝒂́𝒚 Khiến Bà Hằng Cười 𝑵𝒈𝒂̂́𝒕

V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ c̲ô̲ v̲ừ̲a̲ c̲h̲í̲n̲h̲ t̲h̲ứ̲c̲ k̲h̲ở̲i̲ k̲i̲ê̲̣n̲ H̲o̲a̲ h̲â̲̣u̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲.̲ N̲ữ̲ c̲a̲ s̲ĩ̲ đ̲ã̲ l̲à̲m̲ v̲i̲ê̲̣c̲ v̲ớ̲i̲ l̲u̲â̲̣t̲ s̲ư̲ v̲à̲ t̲i̲ế̲n̲ h̲à̲n̲h̲ g̲ử̲i̲ đ̲ơ̲n̲ l̲ê̲n̲ t̲ò̲a̲ á̲n̲.̲

“̲M̲o̲̣i̲ o̲a̲n̲ ứ̲c̲ m̲à̲ t̲ô̲i̲ p̲h̲ả̲i̲ c̲h̲i̲̣u̲ đ̲ư̲̣n̲g̲ đ̲ế̲n̲ h̲ô̲m̲ n̲a̲y̲ c̲ũ̲n̲g̲ d̲o̲ s̲ư̲̣ đ̲ă̲̣t̲ đ̲i̲ề̲u̲ v̲u̲ k̲h̲ố̲n̲g̲ c̲ủ̲a̲ b̲à̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ t̲ừ̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲ n̲ă̲m̲ 2̲0̲1̲9̲.̲ T̲ô̲i̲ đ̲ã̲ b̲ỏ̲ q̲u̲a̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ l̲ầ̲n̲ n̲h̲ư̲n̲g̲ đ̲ế̲n̲ h̲ô̲m̲ n̲a̲y̲ v̲ẫ̲n̲ c̲h̲ứ̲n̲g̲ n̲à̲o̲ t̲â̲̣t̲ n̲ấ̲y̲.̲ G̲ầ̲n̲ đ̲â̲y̲ b̲à̲ l̲a̲̣i̲ t̲i̲ế̲p̲ t̲u̲̣c̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ v̲u̲ k̲h̲ố̲n̲g̲ m̲ô̲̣t̲ l̲ầ̲n̲ n̲ữ̲a̲,̲ g̲â̲y̲ t̲ổ̲n̲ h̲a̲̣i̲ n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ t̲r̲o̲̣n̲g̲ đ̲ế̲n̲ d̲a̲n̲h̲ d̲ư̲̣ t̲ô̲i̲”̲,̲ n̲ữ̲ c̲a̲ s̲ĩ̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ̲.̲

T̲h̲e̲o̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲,̲ t̲ừ̲ n̲ă̲m̲ 2̲0̲1̲2̲ l̲à̲ t̲h̲ờ̲i̲ đ̲i̲ể̲m̲ t̲ê̲n̲ t̲u̲ổ̲i̲ c̲ô̲ đ̲a̲n̲g̲ h̲o̲t̲ n̲h̲ờ̲ h̲o̲a̲̣t̲ đ̲ô̲̣n̲g̲ â̲m̲ n̲h̲a̲̣c̲ s̲ô̲i̲ n̲ổ̲i̲.̲ C̲á̲t̲-̲x̲ê̲ c̲h̲o̲ m̲ô̲̣t̲ l̲ầ̲n̲ q̲u̲a̲y̲ q̲u̲ả̲n̲g̲ c̲á̲o̲ n̲h̲ã̲n̲ h̲à̲n̲g̲ c̲ủ̲a̲ n̲ữ̲ c̲a̲ s̲ĩ̲ l̲à̲ h̲ơ̲n̲ 2̲0̲0̲ t̲r̲i̲ê̲̣u̲.̲ H̲o̲a̲ h̲â̲̣u̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ k̲h̲i̲ ấ̲y̲ m̲u̲ố̲n̲ P̲R̲,̲ t̲ấ̲n̲ c̲ô̲n̲g̲ s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲ đ̲ã̲ c̲h̲ủ̲ đ̲ô̲̣n̲g̲ l̲i̲ê̲n̲ h̲ê̲̣ v̲ớ̲i̲ c̲ô̲ đ̲ể̲ n̲h̲ờ̲ v̲ả̲.̲ N̲ữ̲ c̲a̲ s̲ĩ̲ n̲ó̲i̲ m̲ı̲̀n̲h̲ t̲â̲̣n̲ t̲â̲m̲ g̲i̲ú̲p̲ đ̲ỡ̲,̲ l̲à̲m̲ m̲i̲ễ̲n̲ p̲h̲í̲ v̲à̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ c̲ó̲ c̲h̲u̲y̲ê̲̣n̲ “̲h̲é̲t̲ g̲i̲á̲ c̲á̲t̲-̲x̲ê̲”̲ n̲h̲ư̲ t̲h̲ô̲n̲g̲ t̲i̲n̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấ̲p̲.̲

V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ k̲h̲ẳ̲n̲g̲ đ̲i̲̣n̲h̲ t̲ấ̲t̲ c̲ả̲ l̲ờ̲i̲ t̲ố̲ c̲ủ̲a̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đ̲o̲a̲̣n̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ v̲ừ̲a̲ q̲u̲a̲ h̲o̲à̲n̲ t̲o̲à̲n̲ l̲à̲ v̲u̲ k̲h̲ố̲n̲g̲.̲ G̲i̲o̲̣n̲g̲ c̲a̲ Đ̲ồ̲n̲g̲ x̲a̲n̲h̲ đ̲ă̲̣t̲ c̲â̲u̲ h̲ỏ̲i̲ n̲ế̲u̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ l̲ờ̲i̲ n̲ó̲i̲ c̲ủ̲a̲ m̲ı̲̀n̲h̲ l̲à̲ x̲á̲c̲ t̲h̲ư̲̣c̲,̲ t̲a̲̣i̲ s̲a̲o̲ h̲o̲a̲ h̲â̲̣u̲ l̲a̲̣i̲ x̲ó̲a̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ k̲ể̲ x̲ấ̲u̲ c̲ô̲.̲

“̲T̲ô̲i̲ đ̲ã̲ l̲à̲m̲ v̲i̲ê̲̣c̲ v̲ớ̲i̲ l̲u̲â̲̣t̲ s̲ư̲ v̲à̲ c̲h̲í̲n̲h̲ t̲h̲ứ̲c̲ k̲h̲ở̲i̲ k̲i̲ê̲̣n̲ b̲à̲ N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ T̲h̲i̲̣ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲.̲ Đ̲ã̲ đ̲ế̲n̲ l̲ú̲c̲ c̲ầ̲n̲ l̲à̲m̲ h̲ế̲t̲ m̲ô̲̣t̲ l̲ầ̲n̲ c̲h̲o̲ r̲õ̲,̲ n̲h̲ờ̲ p̲h̲á̲p̲ l̲u̲â̲̣t̲ a̲n̲h̲ m̲i̲n̲h̲ t̲r̲ả̲ l̲a̲̣i̲ s̲ư̲̣ c̲ô̲n̲g̲ b̲ằ̲n̲g̲,̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲a̲̣c̲h̲ c̲h̲o̲ m̲ı̲̀n̲h̲.̲ T̲ô̲i̲ m̲o̲n̲g̲ l̲a̲̣i̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ s̲ố̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ô̲̣t̲ m̲ô̲i̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ v̲ă̲n̲ m̲i̲n̲h̲,̲ c̲ô̲n̲g̲ b̲ằ̲n̲g̲ m̲ô̲̣t̲ x̲ã̲ h̲ô̲̣i̲ t̲ố̲t̲ đ̲e̲̣p̲,̲ y̲ê̲u̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ v̲à̲ đ̲ầ̲y̲ n̲h̲â̲n̲ v̲ă̲n̲”̲,̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ̲.̲

V̲u̲̣ ồ̲n̲ à̲o̲ g̲i̲ữ̲a̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ v̲à̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ n̲ổ̲ r̲a̲ v̲à̲o̲ h̲ô̲m̲ 8̲/̲7̲.̲ H̲o̲a̲ h̲â̲̣u̲ P̲h̲u̲ n̲h̲â̲n̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ V̲i̲ê̲̣t̲ T̲o̲à̲n̲ c̲ầ̲u̲ 2̲0̲1̲2̲ t̲r̲ê̲n̲ s̲ó̲n̲g̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ t̲ố̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ ả̲o̲ t̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ h̲é̲t̲ c̲á̲t̲-̲x̲ê̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ư̲n̲g̲ l̲à̲m̲ v̲i̲ê̲̣c̲ t̲h̲i̲ế̲u̲ t̲r̲á̲c̲h̲ n̲h̲i̲ê̲̣m̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ô̲̣t̲ s̲ư̲̣ k̲i̲ê̲̣n̲ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ d̲o̲ m̲ı̲̀n̲h̲ t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲.̲ B̲ê̲n̲ c̲a̲̣n̲h̲ đ̲ó̲,̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ c̲ò̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằ̲n̲g̲ c̲h̲í̲n̲h̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ v̲u̲ k̲h̲ố̲n̲g̲ c̲ô̲ n̲é̲m̲ m̲ắ̲m̲ t̲ô̲m̲ v̲à̲o̲ t̲i̲ê̲̣m̲ t̲r̲à̲ s̲ữ̲a̲ c̲ủ̲a̲ H̲o̲a̲ h̲â̲̣u̲ P̲h̲a̲̣m̲ H̲ư̲ơ̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲à̲y̲ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

V̲ề̲ p̲h̲í̲a̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲,̲ n̲ữ̲ c̲a̲ s̲ĩ̲ p̲h̲ủ̲ n̲h̲â̲̣n̲ v̲à̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ l̲ờ̲i̲ n̲ó̲i̲ c̲ủ̲a̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ l̲à̲ b̲i̲̣a̲ đ̲ă̲̣t̲,̲ v̲u̲ k̲h̲ố̲n̲g̲.̲ T̲h̲e̲o̲ g̲i̲o̲̣n̲g̲ c̲a̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ă̲m̲ 1̲9̲8̲5̲,̲ c̲h̲í̲n̲h̲ H̲o̲a̲ h̲â̲̣u̲ q̲u̲ý̲ b̲à̲ đ̲ã̲ c̲h̲ủ̲ đ̲ô̲̣n̲g̲ m̲ờ̲i̲ c̲ô̲ đ̲ế̲n̲ h̲á̲t̲,̲ đ̲ồ̲n̲g̲ t̲h̲ờ̲i̲ t̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲u̲â̲̣n̲ c̲u̲̣ t̲h̲ể̲ v̲ề̲ t̲i̲ế̲t̲ m̲u̲̣c̲ v̲à̲ b̲i̲ế̲t̲ r̲õ̲ s̲ư̲̣ x̲u̲ấ̲t̲ h̲i̲ê̲̣n̲ c̲ủ̲a̲ c̲á̲c̲ v̲ũ̲ c̲ô̲n̲g̲.̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ c̲ũ̲n̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắ̲n̲ l̲à̲m̲ b̲ằ̲n̲g̲ c̲h̲ứ̲n̲g̲ x̲á̲c̲ t̲h̲ư̲̣c̲ c̲h̲o̲ l̲ờ̲i̲ n̲ó̲i̲ c̲ủ̲a̲ m̲ı̲̀n̲h̲.̲

Kim Lý, Vy Oanh, BS Chiêm Quốc Thái đồng loạt 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 Hoa hậu Thu Hoài

H̲o̲a̲ h̲â̲̣u̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ b̲i̲̣ b̲a̲ n̲h̲â̲n̲ v̲â̲̣t̲ l̲ớ̲n̲ K̲i̲m̲ L̲ý̲,̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲,̲ B̲S̲ C̲h̲i̲ê̲m̲ Q̲u̲ố̲c̲ T̲h̲á̲i̲ đ̲ồ̲n̲g̲ l̲o̲a̲̣t̲ k̲h̲ở̲i̲ k̲i̲ê̲̣n̲ c̲h̲ỉ̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 3̲ n̲g̲à̲y̲,̲ đ̲â̲y̲ l̲à̲ đ̲i̲ề̲u̲ c̲h̲ư̲a̲ t̲ừ̲n̲g̲ c̲ó̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲i̲̣c̲h̲ s̲ử̲ s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲.̲

N̲h̲ữ̲n̲g̲ n̲g̲à̲y̲ v̲ừ̲a̲ q̲u̲a̲,̲ H̲o̲a̲ h̲â̲̣u̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ b̲ấ̲t̲ n̲g̲ờ̲ t̲r̲ở̲ t̲h̲à̲n̲h̲ t̲â̲m̲ đ̲i̲ể̲m̲ c̲ủ̲a̲ c̲ư̲ d̲â̲n̲ m̲a̲̣n̲g̲ v̲ớ̲i̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ l̲ù̲m̲ x̲ù̲m̲ v̲ớ̲i̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ v̲à̲ đ̲ă̲̣c̲ b̲i̲ê̲̣t̲ l̲à̲ đ̲o̲a̲̣n̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắ̲n̲ c̲ó̲ n̲h̲ắ̲c̲ t̲ớ̲i̲ K̲i̲m̲ L̲ý̲ v̲à̲ b̲á̲c̲ s̲ĩ̲ t̲h̲ẩ̲m̲ m̲ỹ̲ C̲h̲i̲ê̲m̲ Q̲u̲ố̲c̲ T̲h̲á̲i̲.̲

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ ồ̲n̲ à̲o̲ l̲i̲ê̲n̲ q̲u̲a̲n̲ đ̲ế̲n̲ m̲ı̲̀n̲h̲,̲ m̲ớ̲i̲ đ̲â̲y̲,̲ K̲i̲m̲ L̲ý̲ v̲à̲ b̲á̲c̲ s̲ĩ̲ C̲h̲i̲ê̲m̲ Q̲u̲ố̲c̲ T̲h̲á̲i̲ đ̲ồ̲n̲g̲ l̲o̲a̲̣t̲ l̲ê̲n̲ t̲i̲ế̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ s̲ẽ̲ k̲h̲ở̲i̲ k̲i̲ê̲̣n̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ v̲ề̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ p̲h̲á̲t̲ n̲g̲ô̲n̲ g̲â̲y̲ ả̲n̲h̲ h̲ư̲ở̲n̲g̲ đ̲ế̲n̲ d̲a̲n̲h̲ t̲i̲ế̲n̲g̲ c̲ủ̲a̲ m̲ı̲̀n̲h̲.̲

T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ đ̲a̲n̲g̲ t̲r̲ở̲ t̲h̲à̲n̲h̲ t̲â̲m̲ đ̲i̲ể̲m̲ l̲ù̲m̲ x̲ù̲m̲ t̲r̲ê̲n̲ m̲a̲̣n̲g̲ x̲ã̲ h̲ô̲̣i̲.̲

V̲ề̲ p̲h̲í̲a̲ b̲á̲c̲ s̲ĩ̲ C̲h̲i̲ê̲m̲ Q̲u̲ố̲c̲ T̲h̲á̲i̲,̲ k̲h̲i̲ b̲i̲̣ t̲u̲n̲g̲ r̲a̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ t̲h̲ô̲n̲g̲ t̲i̲n̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ h̲a̲y̲ l̲à̲m̲ ả̲n̲h̲ h̲ư̲ở̲n̲g̲ t̲i̲ê̲u̲ c̲ư̲̣c̲ đ̲ế̲n̲ c̲u̲ô̲̣c̲ s̲ố̲n̲g̲ c̲ũ̲n̲g̲ n̲h̲ư̲ d̲a̲n̲h̲ d̲ư̲̣ b̲ả̲n̲ t̲h̲â̲n̲,̲ v̲à̲o̲ c̲h̲i̲ề̲u̲ n̲g̲à̲y̲ 9̲/̲7̲,̲ b̲á̲c̲ s̲ĩ̲ C̲h̲i̲ê̲m̲ Q̲u̲ố̲c̲ T̲h̲á̲i̲ đ̲ã̲ đ̲ă̲n̲g̲ s̲t̲a̲t̲u̲s̲ l̲ê̲n̲ t̲i̲ế̲n̲g̲.̲ S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ p̲h̲ủ̲ n̲h̲â̲̣n̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ đ̲ề̲u̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ̲ v̲i̲̣ b̲á̲c̲ s̲ĩ̲ t̲h̲ẩ̲m̲ m̲ỹ̲ n̲à̲y̲ c̲ò̲n̲ n̲h̲ấ̲n̲ m̲a̲̣n̲h̲ s̲ẽ̲ n̲h̲ờ̲ l̲u̲â̲̣t̲ s̲ư̲ v̲à̲o̲ c̲u̲ô̲̣c̲ đ̲ể̲ k̲i̲ê̲̣n̲ t̲u̲̣n̲g̲ n̲h̲ằ̲m̲ đ̲ò̲i̲ l̲a̲̣i̲ u̲y̲ t̲í̲n̲.̲

C̲ũ̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲à̲y̲ 9̲/̲7̲,̲ K̲i̲m̲ L̲ý̲ đ̲ã̲ l̲ê̲n̲ t̲i̲ế̲n̲g̲ v̲ı̲̀ b̲i̲̣ đ̲ư̲a̲ t̲i̲n̲ b̲i̲̣a̲ đ̲ă̲̣t̲,̲ c̲h̲ư̲a̲ q̲u̲a̲ k̲i̲ể̲m̲ c̲h̲ứ̲n̲g̲.̲ C̲h̲u̲y̲ê̲̣n̲ l̲à̲,̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắ̲n̲ t̲r̲a̲o̲ đ̲ổ̲i̲ g̲i̲ữ̲a̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ v̲à̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ b̲i̲̣ l̲ô̲̣ r̲a̲ n̲g̲o̲à̲i̲ c̲ó̲ n̲h̲ắ̲c̲ đ̲ế̲n̲ t̲ê̲n̲ K̲i̲m̲ L̲ý̲ v̲à̲ b̲ữ̲a̲ t̲i̲ê̲̣c̲ t̲h̲á̲c̲ l̲o̲a̲̣n̲ 5̲0̲.̲0̲0̲0̲ đ̲ô̲ (̲g̲ầ̲n̲ 1̲,̲1̲5̲ t̲ỷ̲ đ̲ồ̲n̲g̲)̲.̲ Đ̲a̲n̲g̲ y̲ê̲n̲ đ̲a̲n̲g̲ l̲à̲n̲h̲ n̲h̲ư̲n̲g̲ b̲i̲̣ v̲u̲ k̲h̲ố̲n̲g̲ t̲r̲ắ̲n̲g̲ t̲r̲ơ̲̣n̲,̲ K̲i̲m̲ L̲ý̲ q̲u̲y̲ế̲t̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ n̲g̲ồ̲i̲ y̲ê̲n̲ m̲à̲ đ̲ã̲ đ̲ă̲n̲g̲ s̲t̲a̲t̲u̲s̲ c̲ả̲n̲h̲ c̲á̲o̲ v̲à̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ s̲ẽ̲ n̲h̲ờ̲ l̲u̲â̲̣t̲ s̲ư̲ v̲à̲o̲ c̲u̲ô̲̣c̲ n̲ế̲u̲ s̲ư̲̣ v̲i̲ê̲̣c̲ đ̲i̲ x̲a̲ h̲ơ̲n̲.̲

K̲i̲m̲ L̲ý̲ c̲ũ̲n̲g̲ t̲u̲y̲ê̲n̲ b̲ố̲ k̲h̲ở̲i̲ k̲i̲ê̲̣n̲ n̲ế̲u̲ s̲ư̲̣ v̲i̲ê̲̣c̲ đ̲i̲ q̲u̲á̲ x̲a̲.̲

N̲h̲ư̲ v̲â̲̣y̲,̲ c̲h̲ỉ̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ò̲n̲g̲ 3̲ n̲g̲à̲y̲ (̲t̲ừ̲ 9̲/̲7̲ -̲ 1̲1̲/̲7̲)̲,̲ H̲o̲a̲ h̲â̲̣u̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ đ̲ã̲ v̲ư̲ớ̲n̲g̲ v̲à̲o̲ 2̲ v̲u̲̣ k̲h̲ở̲i̲ k̲i̲ê̲̣n̲ v̲à̲ 1̲ l̲ầ̲n̲ b̲i̲̣ c̲ả̲n̲h̲ c̲á̲o̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ l̲ô̲̣ n̲h̲ữ̲n̲g̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắ̲n̲ t̲r̲ò̲ c̲h̲u̲y̲ê̲̣n̲ r̲i̲ê̲n̲g̲ t̲ư̲ v̲ớ̲i̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲ v̲à̲o̲ n̲ă̲m̲ 2̲0̲1̲6̲.̲

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ đ̲ô̲̣n̲g̲ t̲h̲á̲i̲ t̲ừ̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ n̲h̲â̲n̲ v̲â̲̣t̲ n̲ổ̲i̲ t̲i̲ế̲n̲g̲,̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ v̲ẫ̲n̲ c̲h̲ư̲a̲ c̲ó̲ p̲h̲á̲t̲ n̲g̲ô̲n̲ c̲h̲í̲n̲h̲ t̲h̲ứ̲c̲ n̲à̲o̲ v̲ề̲ v̲u̲̣ v̲i̲ê̲̣c̲,̲ n̲h̲ư̲n̲g̲ c̲ô̲ đ̲ã̲ n̲h̲ấ̲n̲ “̲l̲i̲k̲e̲”̲ t̲ấ̲t̲ c̲ả̲ c̲á̲c̲ b̲ı̲̀n̲h̲ l̲u̲â̲̣n̲ c̲ủ̲a̲ c̲ư̲ d̲â̲n̲ m̲a̲̣n̲g̲ đ̲ề̲ c̲â̲̣p̲ v̲ề̲ v̲u̲̣ k̲i̲ê̲̣n̲ c̲ủ̲a̲ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲.̲

N̲g̲o̲à̲i̲ r̲a̲,̲ T̲h̲u̲ H̲o̲à̲i̲ c̲h̲ă̲m̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ h̲ı̲̀n̲h̲ ả̲n̲h̲ h̲o̲a̲̣t̲ đ̲ô̲̣n̲g̲ t̲ừ̲ t̲h̲i̲ê̲̣n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ù̲a̲ d̲i̲̣c̲h̲ k̲h̲i̲ế̲n̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ c̲h̲o̲ r̲ằ̲n̲g̲ c̲ô̲ đ̲a̲n̲g̲ m̲u̲ố̲n̲ x̲o̲a̲ d̲i̲̣u̲ d̲ư̲ l̲u̲â̲̣n̲.̲

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,042FansLike
2,878FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles