21.7 C
New York
Friday, July 30, 2021

Buy now

spot_img

Đàm Vĩnh Hưng đ̲e̲ d̲o̲̣a̲ s̲ẽ̲ đ̲á̲n̲h̲ s̲â̲̣p̲ các kênh nói xấu mình và Hoài Linh về vụ từ thiện chống dịch Covid 19?

Đ𝐚̀𝐦 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 đ𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐥𝐢𝐩 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧, 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐮́𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̉𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉.
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐪𝐮𝐚, đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐜𝐥𝐢𝐩 Đ𝐚̀𝐦 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐨́𝐩 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢. 𝐌𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲, 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦ı̀𝐧𝐡, Đ𝐚̀𝐦 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 đ𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧.

Đ𝐚̀𝐦 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 đ𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.

𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐱𝐮́𝐜: ❞𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚❗ 𝐋𝐚̀ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐤𝐢𝐚 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 đ𝐚̃ đ𝐨́𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐫𝐨̂̀𝐢❗ 𝐕𝐚̀ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐝𝐚̆́𝐭 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐤𝐞̉ 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̂́ 𝐲́ 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐜𝐥𝐢𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐚́𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐮𝐲̉, 𝐬𝐨̛̉ 𝐕𝐇𝐓𝐓 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌, 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐚 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐪𝐮𝐲̃ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐲 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃, 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧, 𝐛𝐨̣̂ đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐨̛𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂̀𝐮. 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐞̉ 𝐧𝐚𝐲 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐛𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐨̣ 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐥𝐚̂̀𝐦 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐝𝐚̣, 𝐝𝐞̂̃ 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭ı̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮❗ 𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̃𝐲 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐞𝐦 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐛ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐢̃𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐚́𝐭 𝐤𝐲̃ 𝐥𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐬𝐚𝐮 𝐥𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫ı̀𝐧𝐡 𝐠ı̀❗❞.

𝐆𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐚 ❞𝐋𝐚̂𝐮 đ𝐚̀𝐢 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐚́𝐢❞ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡: ❞𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐱𝐢𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐜𝐮̃ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̂𝐲 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐯ı̀ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 đ𝐨́ đ𝐚̃ đ𝐨́𝐧𝐠❞.

Đ𝐚̀𝐦 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐚̂𝐲 𝐪𝐮𝐲̃ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐲 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃, 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧, 𝐛𝐨̣̂ đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐨̛𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡. 𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟎.

Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐠𝐡𝐞́𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢, 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 Đ𝐚̀𝐦 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉: ❞𝐐𝐮𝐲́ 𝐯𝐢̣ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡ı̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠, 𝟏𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐡ı̀𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜, 𝟓𝟎 𝐧𝐠𝐡ı̀𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜, 𝐪𝐮𝐲́ 𝐯𝐢̣ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐞́. 𝐆𝐨́𝐩 𝐠𝐢𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̃𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐮́𝐩 đ𝐨̛̃ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧. 𝐂𝐚́𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐚̀𝐦 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐠𝐡𝐢𝐦 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲❞.

𝐃𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐚̀𝐦 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̉𝐢 đ𝐚̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̉𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉, 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐛ı̀𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧, đ𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝐛ı̀𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃: ❞𝐂𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐨̣𝐧 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛̀𝐚 𝐠𝐚̣𝐭 𝐚𝐧𝐡 𝐚̣. 𝐌𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐫𝐮̉ 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂̃❞, ❞𝟏 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐜𝐥𝐢𝐩 𝐫𝐨̂̀𝐢 đ𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐱𝐚̂́𝐮, 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐮̛́𝐜❞, ❞𝐓𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃, 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐜𝐚́𝐢 𝐜𝐮̃ 𝐫𝐚 𝐛𝐨̂𝐢 𝐛𝐚́𝐜 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚❞…

Trước đó trong một vụ lùm xùm pʜát ngôn ᴛục ᴛĩu trên MXH, Đàm Vĩnh Hưng đã từng đăng clip cho biết sẽ nhờ ekip làm việc với kênh Youtube và Facebook để đ̲á̲n̲h̲ g̲â̲̣y̲ bản quyền những trang báo, kênh youtube đặt điều nói xấu mình, để các trang không hoạt động được nữa.

Một điều bất ngờ đó là có rất nhiều trang youtube chỉ cần có bài đăng liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng thì sau đó đều bị ”bay màu” không rõ lý do..

Vậy trong sự việc lần này, liệu anh sẽ nhờ tớ chính quyền để tìm ra cho bằng được những kẻ đăng lại video này nhằm bôi nhọ và nói xấu anh với Hoài Linh không? Chúng ta cùng chờ đợi.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,042FansLike
2,878FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles