21.7 C
New York
Friday, July 30, 2021

Buy now

spot_img

C̲h̲ấ̲n̲ Đ̲ô̲̣n̲g̲: Việt Nam tóm gọn GIÁN ĐIỆP của Trung Quốc- là người làm ở BỘ C̲Ô̲N̲G̲ A̲N̲

𝐓𝐫𝐨̂́𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮𝐚 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐮́𝐢, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 liên hệ 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨 đ𝐚̣𝐢 𝐬𝐮̛́ 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜, 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 phản động 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 như đài Á Châu tự do đ𝐞̂̉ 𝐞́𝐩 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩.

𝐓𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 đ𝐚̃ 𝐱𝐞́𝐭 𝐱𝐮̛̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 (𝟑𝟑 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢) 𝟕 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐮̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐢𝐚́𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐮̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 đ𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧, 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝟖 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐮̀.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ đ𝐨̣̂𝐢 𝟗, 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝟑 𝐂𝐮̣𝐜 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐮̣ 𝐈 (𝐀𝟕𝟎), 𝐁𝐨̣̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧.

Lợi dụng thời gian nghỉ phép 20 ngày, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌, đ𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐛𝐚̀𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐢̃𝐚 𝐂𝐃 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐞́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐦𝐚̣̂𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐫𝐮̛̃ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜, 𝐧𝐞̂́𝐮 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐚 𝐬𝐞̃ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̣𝐜 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐨̣̂𝐢.

𝐒𝐚u đó, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐠𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 đ𝐞̂̉ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮𝐚 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧.

Trong lúc bí bách, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐠𝐚́𝐢 𝐱𝐢𝐧 𝟓,𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐚 𝐡𝐞̂́𝐭. 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐦𝐚̣𝐨 𝐠𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐠𝐚́𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯ı̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐧𝐨̛̣, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̉ 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡ı̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐞𝐦 𝐠𝐚́𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧.

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝟏 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ đ𝐨̣̂𝐢 𝟗, 𝐀𝟕𝟎 𝐯𝐚̀ 𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦, đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝟗, 𝐧𝐨́𝐢 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡ı̀ 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭.

𝐃𝐨 𝐥𝐨 𝐧𝐠𝐚̣𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐞̃ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧.

𝐓rong 2 ngày liên tiếp, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐡ı̀𝐧𝐡 đ𝐢̃𝐚 𝐂𝐃 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝟕𝟎 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐚́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐨 đ𝐚̣𝐢 𝐬𝐮̛́ 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜, 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

𝐎̂𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣. Trưa hôm sau, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐀𝟕𝟎. 𝐒𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐢𝐞̂̉𝐦.

𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐧 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲 đ𝐚̃ 𝐜𝐚̂̀𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐚. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥, 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐬𝐮̛́ 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐯𝐚̀ Đ𝐚̀𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐀́ 𝐓𝐮̛̣ 𝐝𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐦𝐚̣̂𝐭 đ𝐚̃ 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐞́𝐩 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜.

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 hôm sau, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐬𝐨̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐜 𝐫𝐮́𝐭 𝟐 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐝𝐨 𝟏 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐂𝐮̣𝐜 𝐁𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐈𝐈, 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐮̣𝐜 𝐀𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡, 𝐁𝐨̣̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐲. 𝐊𝐡𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐫𝐮́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡ı̀ 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦. 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐢, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐛𝐞̉ đ𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 đ𝐢̃𝐚 𝐂𝐃.

𝐓𝐚̣𝐢 𝐭𝐨̀𝐚 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐨̣̂𝐢. 𝐃𝐮̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐊𝐒𝐍𝐃 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 đ𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐚́𝐧 𝟏𝟑 – 𝟏𝟒 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐮̀ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐇Đ𝐗𝐗, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐞̣, 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚 đı̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧, 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐯𝐮̣ 𝐚́𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚, đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉… 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̀𝐚 đ𝐚̃ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐚́𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̣𝐭.

𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐞̂𝐧, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐇Đ𝐗𝐗, 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐢̣ 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐧𝐚̀𝐲; đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜, 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦 𝐜𝐚̆́𝐩 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐧𝐞̂𝐧 𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐀𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐚̀ đ𝐮́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,042FansLike
2,878FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles