15.2 C
New York
Monday, September 27, 2021

Buy now

spot_img

Lần đầu Nga 𝑏𝑖́ 𝑚𝑎̣̂𝑡 giúp Việt Nam Sản Xuất THÀNH CÔNG 3000 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡𝑒̂𝑛 𝑙𝑢̛̉𝑎 đ𝑢̉ 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 𝑐ℎì𝑚 tàu Trung Quốc

D̲ẫ̲n̲ n̲g̲u̲ồ̲n̲ t̲ừ̲ T̲â̲̣p̲ đ̲o̲à̲n̲ T̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ t̲h̲u̲â̲̣t̲ N̲g̲a̲ (̲K̲T̲R̲V̲)̲,̲ D̲e̲f̲e̲n̲c̲e̲b̲l̲o̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲,̲ M̲o̲s̲k̲v̲a̲ đ̲ã̲ c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ g̲i̲a̲o̲ c̲á̲c̲ t̲h̲i̲ế̲t̲ k̲ế̲ p̲h̲i̲ê̲n̲ b̲ả̲n̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ k̲h̲á̲c̲ n̲h̲a̲u̲ t̲h̲e̲o̲ y̲ê̲u̲ c̲ầ̲u̲ c̲ủ̲a̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲.̲

D̲ù̲ c̲h̲ư̲a̲ r̲õ̲ 2̲ b̲ê̲n̲ g̲ó̲p̲ v̲ố̲n̲ n̲h̲ư̲ t̲h̲ế̲ n̲à̲o̲,̲ n̲h̲ư̲n̲g̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ s̲ẽ̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ s̲ả̲n̲ x̲u̲ấ̲t̲ t̲a̲̣i̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ v̲ớ̲i̲ s̲ố̲ l̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ r̲ấ̲t̲ l̲ớ̲n̲ v̲ớ̲i̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ 3̲.̲0̲0̲0̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ c̲h̲ố̲n̲g̲ h̲a̲̣m̲ K̲C̲T̲-̲1̲5̲.̲ N̲g̲o̲à̲i̲ r̲a̲,̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ c̲ũ̲n̲g̲ c̲ó̲ q̲u̲y̲ề̲n̲ x̲u̲ấ̲t̲ k̲h̲ẩ̲u̲ s̲a̲n̲g̲ b̲ấ̲t̲ k̲ỳ̲ n̲ư̲ớ̲c̲ n̲à̲o̲,̲ g̲i̲ố̲n̲g̲ n̲h̲ư̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ h̲ơ̲̣p̲ Ấ̲n̲ Đ̲ô̲̣ x̲u̲ấ̲t̲ k̲h̲ẩ̲u̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ B̲r̲a̲h̲M̲o̲s̲.̲

T̲h̲e̲o̲ t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ t̲h̲ô̲n̲g̲ N̲g̲a̲,̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ k̲h̲ả̲ n̲ă̲n̲g̲ K̲C̲T̲-̲1̲5̲ s̲ẽ̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ t̲r̲a̲n̲g̲ b̲i̲̣ n̲h̲ữ̲n̲g̲ c̲ô̲n̲g̲ n̲g̲h̲ê̲̣ m̲ớ̲i̲ n̲h̲ấ̲t̲ á̲p̲ d̲u̲̣n̲g̲ t̲r̲ê̲n̲ m̲ẫ̲u̲ U̲r̲a̲n̲-̲U̲E̲,̲ n̲h̲ư̲ t̲ố̲i̲ ư̲u̲ h̲ó̲a̲ q̲u̲ỹ̲ đ̲a̲̣o̲ b̲a̲y̲ n̲h̲ằ̲m̲ n̲â̲n̲g̲ t̲ầ̲m̲ b̲ắ̲n̲ l̲ê̲n̲ g̲ấ̲p̲ đ̲ô̲i̲ v̲à̲ k̲ế̲t̲ h̲ơ̲̣p̲ v̲ớ̲i̲ c̲ơ̲ c̲h̲ế̲ d̲ẫ̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ v̲ê̲̣ t̲i̲n̲h̲.̲

V̲ớ̲i̲ 3̲.̲0̲0̲0̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ K̲C̲T̲-̲1̲5̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ c̲h̲ế̲ t̲a̲̣o̲ v̲ớ̲i̲ 3̲ b̲i̲ế̲n̲ t̲h̲ể̲:̲ p̲h̲ó̲n̲g̲ t̲ừ̲ t̲à̲u̲ m̲ă̲̣t̲ n̲ư̲ớ̲c̲,̲ p̲h̲ó̲n̲g̲ t̲ừ̲ t̲r̲ê̲n̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ v̲à̲ p̲h̲ó̲n̲g̲ t̲ừ̲ đ̲ấ̲t̲ l̲i̲ề̲n̲,̲ đ̲â̲y̲ l̲à̲ n̲g̲u̲ồ̲n̲ b̲ổ̲ s̲u̲n̲g̲ r̲ấ̲t̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲o̲̣n̲g̲ c̲h̲o̲ k̲h̲o̲ d̲ư̲̣ t̲r̲ữ̲ c̲ủ̲a̲ H̲ả̲i̲ q̲u̲â̲n̲ N̲h̲â̲n̲ d̲â̲n̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲.̲

T̲h̲e̲o̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ t̲h̲ô̲n̲g̲ t̲i̲n̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ c̲ô̲n̲g̲ k̲h̲a̲i̲,̲ n̲g̲o̲à̲i̲ 5̲0̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ K̲l̲u̲b̲-̲S̲ t̲r̲a̲n̲g̲ b̲i̲̣ c̲h̲o̲ t̲à̲u̲ n̲g̲ầ̲m̲ K̲i̲l̲o̲ c̲ù̲n̲g̲ v̲ớ̲i̲ 4̲0̲ q̲u̲ả̲ Y̲a̲k̲h̲o̲n̲t̲ t̲h̲u̲ô̲̣c̲ h̲ê̲̣ t̲h̲ố̲n̲g̲ B̲a̲s̲t̲i̲o̲n̲-̲P̲,̲ s̲ố̲ l̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ c̲h̲ố̲n̲g̲ h̲a̲̣m̲ h̲i̲ê̲̣n̲ đ̲a̲̣i̲ c̲ủ̲a̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ c̲h̲ỉ̲ b̲a̲o̲ g̲ồ̲m̲ 2̲0̲0̲ q̲u̲ả̲ 3̲M̲2̲4̲-̲E̲ l̲ắ̲p̲ đ̲ă̲̣t̲ t̲r̲ê̲n̲ c̲á̲c̲ t̲à̲u̲ m̲ă̲̣t̲ n̲ư̲ớ̲c̲ c̲ù̲n̲g̲ v̲ớ̲i̲ 1̲0̲0̲ đ̲a̲̣n̲ K̲h̲-̲3̲1̲A̲ c̲ủ̲a̲ S̲u̲-̲3̲0̲M̲K̲2̲.̲

C̲o̲n̲ s̲ố̲ t̲r̲ê̲n̲ t̲h̲ư̲̣c̲ s̲ư̲̣ q̲u̲á̲ n̲h̲ỏ̲ n̲h̲o̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ h̲ơ̲̣p̲ p̲h̲ả̲i̲ đ̲ố̲i̲ đ̲ầ̲u̲ v̲ớ̲i̲ m̲ô̲̣t̲ l̲ư̲̣c̲ l̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ h̲ả̲i̲ q̲u̲â̲n̲ m̲a̲̣n̲h̲,̲ s̲ở̲ h̲ữ̲u̲ h̲a̲̣m̲ đ̲ô̲̣i̲ t̲à̲u̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ “̲đ̲ô̲n̲g̲ n̲h̲ư̲ q̲u̲â̲n̲ N̲g̲u̲y̲ê̲n̲”̲.̲

D̲o̲ m̲a̲n̲g̲ đ̲ầ̲u̲ đ̲a̲̣n̲ n̲h̲ỏ̲ (̲9̲0̲ k̲g̲ c̲ủ̲a̲ K̲h̲-̲3̲1̲A̲ v̲à̲ 1̲4̲5̲ k̲g̲ c̲ủ̲a̲ U̲r̲a̲n̲-̲E̲)̲,̲ đ̲ể̲ đ̲ả̲m̲ b̲ả̲o̲ t̲i̲ê̲u̲ d̲i̲ê̲̣t̲ m̲ô̲̣t̲ k̲h̲i̲n̲h̲ h̲a̲̣m̲ c̲ỡ̲ 3̲.̲0̲0̲0̲ t̲ấ̲n̲ c̲ũ̲n̲g̲ n̲h̲ư̲ b̲ù̲ t̲r̲ừ̲ p̲h̲ầ̲n̲ t̲i̲ê̲u̲ h̲a̲o̲ v̲ı̲̀ b̲i̲̣ đ̲á̲n̲h̲ c̲h̲ă̲̣n̲ d̲o̲̣c̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ư̲ớ̲c̲ t̲í̲n̲h̲ b̲ê̲n̲ t̲ấ̲n̲ c̲ô̲n̲g̲ s̲ẽ̲ p̲h̲ả̲i̲ b̲ắ̲n̲ t̲ố̲i̲ t̲h̲i̲ể̲u̲ 3̲ -̲ 4̲ q̲u̲ả̲ K̲h̲-̲3̲1̲A̲/̲U̲r̲a̲n̲-̲E̲ v̲à̲o̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ơ̲̣n̲g̲.̲

T̲h̲â̲̣m̲ c̲h̲í̲ n̲ế̲u̲ đ̲ố̲i̲ đ̲ầ̲u̲ v̲ớ̲i̲ k̲h̲u̲ t̲r̲u̲̣c̲ h̲a̲̣m̲ h̲i̲ê̲̣n̲ đ̲a̲̣i̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ 7̲.̲0̲0̲0̲ t̲ấ̲n̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ t̲r̲a̲n̲g̲ b̲i̲̣ h̲ê̲̣ t̲h̲ố̲n̲g̲ p̲h̲ò̲n̲g̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ t̲i̲n̲h̲ v̲i̲,̲ h̲a̲y̲ m̲u̲ố̲n̲ l̲o̲a̲̣i̲ k̲h̲ỏ̲i̲ v̲ò̲n̲g̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ m̲ô̲̣t̲ t̲à̲u̲ đ̲ổ̲ b̲ô̲̣ t̲ấ̲n̲ c̲ô̲n̲g̲ l̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ g̲i̲ã̲n̲ n̲ư̲ớ̲c̲ 2̲0̲.̲0̲0̲0̲ t̲ấ̲n̲,̲ s̲ố̲ l̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ b̲ắ̲n̲ đ̲i̲ c̲ó̲ t̲h̲ể̲ l̲ê̲n̲ t̲ớ̲i̲ c̲ả̲ c̲h̲u̲̣c̲ q̲u̲ả̲ c̲h̲o̲ m̲ô̲̣t̲ m̲u̲̣c̲ t̲i̲ê̲u̲.̲

V̲ớ̲i̲ n̲h̲i̲ê̲̣m̲ v̲u̲̣ t̲r̲ê̲n̲,̲ r̲õ̲ r̲à̲n̲g̲ s̲ố̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ h̲i̲ê̲̣n̲ c̲ó̲ c̲ủ̲a̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ đ̲ủ̲ c̲h̲o̲ m̲ô̲̣t̲ c̲u̲ô̲̣c̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ờ̲i̲ g̲i̲a̲n̲ d̲à̲i̲.̲

N̲h̲ư̲n̲g̲ đ̲ế̲n̲ k̲h̲i̲ s̲ả̲n̲ x̲u̲ấ̲t̲ h̲à̲n̲g̲ l̲o̲a̲̣t̲ 3̲.̲0̲0̲0̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ K̲C̲T̲-̲1̲5̲ ở̲ c̲ả̲ 3̲ b̲i̲ế̲n̲ t̲h̲ể̲ s̲ẽ̲ l̲ấ̲p̲ đ̲ầ̲y̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ t̲r̲ố̲n̲g̲ t̲r̲ê̲n̲,̲ H̲ả̲i̲ q̲u̲â̲n̲ N̲h̲â̲n̲ d̲â̲n̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ s̲ẽ̲ c̲ó̲ đ̲ủ̲ v̲ũ̲ k̲h̲í̲ đ̲ể̲ n̲h̲ấ̲n̲ c̲h̲ı̲̀m̲ m̲o̲̣i̲ k̲ẻ̲ t̲h̲ù̲ x̲u̲ố̲n̲g̲ đ̲á̲y̲ B̲i̲ể̲n̲ Đ̲ô̲n̲g̲,̲ g̲i̲ữ̲ v̲ữ̲n̲g̲ c̲h̲ủ̲ q̲u̲y̲ề̲n̲ b̲i̲ể̲n̲ đ̲ả̲o̲ t̲h̲i̲ê̲n̲g̲ l̲i̲ê̲n̲g̲ c̲ủ̲a̲ t̲ổ̲ q̲u̲ố̲c̲.̲

N̲ó̲i̲ v̲ề̲ v̲i̲ê̲̣c̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ s̲ả̲n̲ x̲u̲ấ̲t̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ K̲C̲T̲-̲1̲5̲,̲ m̲ô̲̣t̲ s̲ố̲ c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ g̲i̲a̲ c̲ủ̲a̲ V̲i̲ê̲̣n̲ N̲g̲h̲i̲ê̲n̲ c̲ứ̲u̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ l̲ư̲ơ̲̣c̲ q̲u̲ố̲c̲ t̲ế̲ (̲I̲I̲S̲S̲)̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲,̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ h̲à̲n̲h̲ t̲r̲ı̲̀n̲h̲ c̲h̲ố̲n̲g̲ h̲a̲̣m̲ d̲o̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ s̲ả̲n̲ x̲u̲ấ̲t̲ c̲ó̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ đ̲i̲ể̲m̲ k̲h̲á̲c̲ s̲o̲ v̲ớ̲i̲ m̲ẫ̲u̲ 3̲M̲2̲4̲ U̲r̲a̲n̲ c̲ủ̲a̲ N̲g̲a̲,̲ c̲h̲ú̲n̲g̲ c̲ó̲ t̲h̲ể̲ s̲ở̲ h̲ữ̲u̲ t̲ầ̲m̲ b̲ắ̲n̲ g̲ấ̲p̲ đ̲ô̲i̲.̲

V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ c̲ó̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ c̲ô̲n̲g̲ n̲g̲h̲ê̲̣ c̲ủ̲a̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ K̲C̲T̲-̲1̲5̲ v̲à̲ b̲ắ̲t̲ đ̲ầ̲u̲ t̲ư̲̣ s̲ả̲n̲ x̲u̲ấ̲t̲ l̲o̲a̲̣i̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ n̲à̲y̲ k̲h̲i̲ế̲n̲ Trung Quốc e̲ n̲g̲a̲̣i̲.̲

V̲ề̲ v̲ấ̲n̲ đ̲ề̲ n̲à̲y̲,̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ô̲̣t̲ b̲à̲i̲ v̲i̲ế̲t̲ t̲r̲ê̲n̲ t̲r̲a̲n̲g̲ E̲a̲s̲t̲d̲a̲y̲ c̲ủ̲a̲ T̲h̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ H̲ả̲i̲,̲ n̲h̲à̲ b̲ı̲̀n̲h̲ l̲u̲â̲̣n̲ q̲u̲â̲n̲ s̲ư̲̣ C̲ố̲c̲ H̲ỏ̲a̲ B̲ı̲̀n̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ K̲C̲T̲ l̲à̲ p̲h̲i̲ê̲n̲ b̲ả̲n̲ c̲ả̲i̲ t̲i̲ế̲n̲ c̲ủ̲a̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ U̲r̲a̲n̲ m̲à̲ q̲u̲â̲n̲ đ̲ô̲̣i̲ N̲g̲a̲ t̲r̲a̲n̲g̲ b̲i̲̣,̲ n̲ó̲ s̲ử̲ d̲u̲̣n̲g̲ p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ t̲h̲ứ̲c̲ d̲ẫ̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ v̲ê̲̣ t̲i̲n̲h̲ h̲ỗ̲ t̲r̲ơ̲̣,̲ t̲ầ̲m̲ b̲ắ̲n̲ t̲ố̲i̲ đ̲a̲ c̲ủ̲a̲ n̲ó̲ l̲ê̲n̲ t̲ớ̲i̲ 2̲6̲0̲k̲m̲,̲ c̲ó̲ t̲h̲ể̲ m̲a̲n̲g̲ đ̲ầ̲u̲ đ̲a̲̣n̲ n̲ă̲̣n̲g̲ 3̲0̲0̲k̲g̲,̲ l̲ư̲̣c̲ s̲á̲t̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ c̲ủ̲a̲ b̲ô̲̣ p̲h̲â̲̣n̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ đ̲ấ̲u̲ c̲ũ̲n̲g̲ t̲ă̲n̲g̲.̲

Đ̲i̲ề̲u̲ n̲à̲y̲ đ̲ồ̲n̲g̲ n̲g̲h̲ĩ̲a̲ v̲ớ̲i̲ v̲i̲ê̲̣c̲ n̲ế̲u̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ s̲ả̲n̲ x̲u̲ấ̲t̲ 3̲.̲0̲0̲0̲ q̲u̲ả̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ K̲C̲T̲-̲1̲5̲ n̲à̲y̲ c̲ó̲ t̲ầ̲m̲ b̲ắ̲n̲ x̲a̲ h̲ơ̲n̲,̲ u̲y̲ l̲ư̲̣c̲ l̲ớ̲n̲ h̲ơ̲n̲,̲ t̲h̲ı̲̀ k̲h̲ả̲ n̲ă̲n̲g̲ s̲á̲t̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ đ̲ố̲i̲ v̲ớ̲i̲ k̲ẻ̲ t̲h̲ù̲ c̲à̲n̲g̲ m̲a̲̣n̲h̲.̲

N̲h̲à̲ b̲ı̲̀n̲h̲ l̲u̲â̲̣n̲ n̲à̲y̲ c̲h̲o̲ r̲ằ̲n̲g̲,̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ đ̲ã̲ t̲r̲ở̲ t̲h̲à̲n̲h̲ n̲ư̲ớ̲c̲ Đ̲ô̲n̲g̲ N̲a̲m̲ Á̲ c̲ó̲ l̲ư̲̣c̲ l̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ q̲u̲â̲n̲ s̲ư̲̣ m̲a̲̣n̲h̲ n̲h̲ấ̲t̲ k̲h̲u̲ v̲ư̲̣c̲.̲

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ố̲n̲g̲ k̲ê̲ c̲ủ̲a̲ p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ t̲i̲ê̲̣n̲ t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ Q̲u̲â̲n̲ đ̲ô̲̣i̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ h̲i̲ê̲̣n̲ c̲ó̲ c̲á̲c̲ l̲o̲a̲̣i̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ c̲ô̲n̲g̲ n̲ă̲n̲g̲ k̲h̲á̲c̲ n̲h̲a̲u̲,̲ b̲a̲o̲ g̲ồ̲m̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ p̲h̲ó̲n̲g̲ K̲l̲u̲b̲,̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ h̲à̲n̲h̲ t̲r̲ı̲̀n̲h̲ c̲h̲ố̲n̲g̲ h̲a̲̣m̲ s̲i̲ê̲u̲ t̲h̲a̲n̲h̲ Y̲a̲k̲h̲o̲n̲t̲ c̲h̲o̲ t̲ổ̲ h̲ơ̲̣p̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ b̲ờ̲ K̲-̲3̲0̲0̲P̲ (̲B̲a̲s̲t̲i̲o̲n̲-̲P̲)̲,̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ c̲h̲ố̲n̲g̲ h̲a̲̣m̲ p̲h̲ó̲n̲g̲ t̲r̲ê̲n̲ t̲à̲u̲ U̲r̲a̲n̲-̲E̲ v̲à̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ c̲h̲ố̲n̲g̲ h̲a̲̣m̲ K̲h̲-̲3̲1̲A̲ d̲ù̲n̲g̲ c̲h̲o̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ đ̲ấ̲u̲ c̲ơ̲ S̲u̲-̲3̲0̲M̲K̲2̲.̲

N̲ế̲u̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ c̲ó̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ c̲ô̲n̲g̲ n̲g̲h̲ê̲̣ c̲ủ̲a̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ K̲C̲T̲-̲1̲5̲ v̲à̲ b̲ắ̲t̲ đ̲ầ̲u̲ t̲ư̲̣ s̲ả̲n̲ x̲u̲ấ̲t̲ l̲o̲a̲̣i̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ n̲à̲y̲,̲ c̲h̲ắ̲c̲ c̲h̲ắ̲n̲ s̲ẽ̲ l̲à̲m̲ t̲ă̲n̲g̲ s̲ố̲ l̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ v̲à̲ k̲h̲ả̲ n̲ă̲n̲g̲ t̲ấ̲n̲ c̲ô̲n̲g̲ c̲ủ̲a̲ n̲ó̲.̲

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ê̲n̲ n̲h̲à̲ b̲ı̲̀n̲h̲ l̲u̲â̲̣n̲ q̲u̲â̲n̲ s̲ư̲̣ C̲ố̲c̲ H̲ỏ̲a̲ B̲ı̲̀n̲h̲ c̲ũ̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ t̲h̲ê̲m̲,̲ h̲i̲ê̲̣n̲ n̲a̲y̲ s̲ố̲ l̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ đ̲ầ̲u̲ đ̲a̲̣n̲ c̲ủ̲a̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ K̲h̲-̲3̲1̲A̲ v̲à̲ K̲h̲-̲3̲5̲ m̲à̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ t̲r̲a̲n̲g̲ b̲i̲̣ t̲ư̲ơ̲n̲g̲ đ̲ố̲i̲ í̲t̲,̲ n̲ế̲u̲ m̲u̲ố̲n̲ t̲i̲ê̲u̲ d̲i̲ê̲̣t̲ t̲à̲u̲ n̲ổ̲i̲ l̲o̲a̲̣i̲ 3̲.̲0̲0̲0̲ t̲ấ̲n̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ p̲h̲ả̲i̲ p̲h̲ó̲n̲g̲ í̲t̲ n̲h̲ấ̲t̲ 3̲ –̲ 4̲ q̲u̲ả̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲,̲ n̲h̲ư̲ t̲h̲ế̲,̲ c̲ó̲ t̲h̲ể̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ t̲h̲ể̲ d̲u̲y̲ t̲r̲ı̲̀ t̲á̲c̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ l̲â̲u̲ d̲à̲i̲.̲

N̲h̲ư̲n̲g̲ n̲ế̲u̲ Q̲u̲â̲n̲ đ̲ô̲̣i̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ c̲ó̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ l̲ư̲ơ̲̣n̲g̲ l̲ớ̲n̲ t̲ê̲n̲ l̲ử̲a̲ K̲C̲T̲-̲1̲5̲,̲ x̲u̲ h̲ư̲ớ̲n̲g̲ t̲á̲c̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ c̲ủ̲a̲ q̲u̲â̲n̲ đ̲ô̲̣i̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ t̲ấ̲t̲ n̲h̲i̲ê̲n̲ s̲ẽ̲ c̲ó̲ s̲ư̲̣ t̲h̲a̲y̲ đ̲ổ̲i̲,̲ k̲h̲ả̲ n̲ă̲n̲g̲ t̲á̲c̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ t̲r̲ê̲n̲ b̲i̲ể̲n̲ c̲ủ̲a̲ V̲i̲ê̲̣t̲ N̲a̲m̲ c̲h̲ắ̲c̲ c̲h̲ắ̲n̲ p̲h̲ả̲i̲ t̲ă̲n̲g̲ đ̲á̲n̲g̲ k̲ể̲.̲

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,405FansLike
2,957FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles