15.2 C
New York
Monday, September 27, 2021

Buy now

spot_img

Trung Quốc tan tác sau trận BÃO lịch sử, 146 người chết, 72.000 ngôi nhà bị sập, TỔN THẤT 500.000 tỷ

𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐨̛̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏𝟒𝟔 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡, 𝟕𝟐.𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐮̛ 𝐡𝐨̉𝐧𝐠, 𝐭𝐨̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟗 𝐭𝐲̉ 𝐔𝐒𝐃 tương đương 500.000 tỷ Việt Nam.
𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐞̂ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐡𝐮𝐲 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐮̣𝐭 𝐛𝐚̃𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐡𝐚́𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏𝟒𝟔 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡, 𝐠𝐚̂𝐲 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟑𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲.

𝐎̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐚̆𝐧, 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢, 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐤𝐲́ 𝐁𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐡𝐮𝐲 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐮̣𝐭 𝐛𝐚̃𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐡𝐚́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐨̂𝐦 𝟐𝟖/𝟕 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ đ𝐚̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟑𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏𝟒𝟔 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡, 𝟕𝟐.𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐮̛ 𝐡𝐨̉𝐧𝐠, 𝐭𝐨̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐥𝐚̀ 𝟏𝟐𝟑 𝐭𝐲̉ 𝐍𝐃𝐓 (𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟗 𝐭𝐲̉ 𝐔𝐒𝐃).

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐚̆𝐧, 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐝𝐮̀ 𝐭𝐨̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐥𝐨̛́𝐧, 𝐭𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ đ𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐛ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟓 𝐧𝐚̆𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐥𝐚̀ 𝟑𝟒%, 𝟔𝟒%, 𝟒𝟓% 𝐯𝐚̀ 𝟐𝟐%.

𝐌𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏𝟒𝟔 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡

𝐌𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐜𝐡ı̀𝐦 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐮 𝐊𝐲̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠, 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏/𝟕.


𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐝𝐨 𝐦𝐮̛𝐚 𝐛𝐚̃𝐨 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐨 đ𝐨̛̣𝐭 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐭𝐮̛̀ 𝐡𝐨̂𝐦 𝟏𝟕/𝟕 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚. 𝐊𝐡𝐢 đ𝐨̛̣𝐭 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝟐𝟏 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦, 𝐒𝐨̛𝐧 𝐓𝐚̂𝐲, 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐌𝐨̂𝐧𝐠… đ𝐚̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝟏𝟓,𝟒 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟗𝟔 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐪𝐮𝐚 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟕𝟑 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭.

𝐎̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐢́ 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̛̣𝐜 đ𝐨𝐚𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨́, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟎/𝟕 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐪𝐮𝐚 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̛𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 đ𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀ 𝟐𝟎𝟏,𝟗𝐦𝐦 – 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲. 𝐊𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̀𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐜𝐡𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝟑𝟕𝟐 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝟐𝟔 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐞̂̀𝐮 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐥𝐮̃, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐨̛𝐢 đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ 𝐯𝐨̛̃ đ𝐞̂.

𝐎̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡, 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟖 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜. 𝐃𝐮̛̣ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟖, 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢́ 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐨̂́𝐢 𝐱𝐚̂́𝐮, 𝐜𝐚̉ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐞̂̀𝐮 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐚̉𝐢 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧, 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛𝐧 𝐛𝐚̃𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̛́𝐢 đ𝐨̂̉ 𝐛𝐨̣̂ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐨̛𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮̣𝐭.

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢, 𝐁𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐡𝐮𝐲 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐮̣𝐭 𝐛𝐚̃𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐡𝐚́𝐧, 𝐁𝐨̣̂ 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃, 𝐡𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐝𝐨 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚.

𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟖 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐡𝐨̛𝐧 𝟕𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝟐𝟖 𝐭𝐢̉𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃, 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐡𝐨̛𝐧 𝟐𝟎𝟎 𝐭𝐲̉ 𝐍𝐃𝐓 (𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟐𝟗 𝐭𝐲̉ 𝐔𝐒𝐃) 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐭𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐞̣̂ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟗𝟖 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲.

𝐌𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐬𝐚̣̂𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐠

𝐌𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̉ đ𝐨̂ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̉𝐢 Đ𝐢𝐞̂́𝐧, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟓 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐠. 𝐊𝐞̀ 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐮̛́𝐭 𝐯𝐨̛̃, 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡ı̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢̣ đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠
𝐇ı̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐮̛𝐚 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐜𝐡ı̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐝𝐚̀𝐢 𝟐𝐤𝐦 𝐨̛̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜.

𝐓𝐨̛̀ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚́𝐨 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̉𝐢 Đ𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐦𝐮̛𝐚 𝐛𝐚̃𝐨 𝐥𝐨̛́𝐧 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨𝐚̣𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐨̂́𝐜 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛ 𝐜𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐇𝐢𝐥𝐥, 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐨̂́𝐢 𝟐𝟕/𝟕 (𝐠𝐢𝐨̛̀ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠). Đ𝐚̂́𝐭 đ𝐚́ 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐮̣ 𝐬𝐚̣̂𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐡𝐮̛ 𝐡𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐨̀𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐝𝐨̂́𝐜, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐧𝐚̣𝐧.

𝐌𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐬𝐚̣̂𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐠

𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐛𝐚̉𝐲 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐤𝐞̣𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐨̂̉ 𝐧𝐚́𝐭, 𝐯𝐚̀ đ𝐮̛𝐚 𝐡𝐨̣ 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐫𝐢̣. 𝐓𝐨̛́𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐲 (𝟐𝟖/𝟕), 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛̉ 𝐧𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭ı̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲. 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐚̣̂𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 𝐡𝐨̣𝐚 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐨̛̀ 𝐁𝐮̛𝐮 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡, 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̉ đ𝐨̂ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕/𝟕 đ𝐚̃ 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐨̛𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐛𝐚𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐮̛𝐚, 𝐬𝐚̂́𝐦 𝐬𝐞́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 𝐡𝐨̣𝐚 đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭. 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐢́, 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟔𝟗 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐜 𝐠𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̣̂ 𝐭𝐫ı̀𝐧𝐡.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,405FansLike
2,957FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles