21.7 C
New York
Friday, July 30, 2021

Buy now

spot_img

Mưa lũ nhấn chìm nhà dân, Trung Quốc cảnh báo đập thuỷ điện có thể đổ sập bất kỳ lúc nào

𝐐𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨𝐧 đ𝐚̣̂𝐩 𝐨̛̉ 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐡𝐮̛ 𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ ❞𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐨̂̉ 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐲̀ 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨❞. 𝐌𝐮̛𝐚 𝐛𝐚̃𝐨 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐢́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟑 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐞̂ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐭.
𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐝𝐮̛̣ 𝐛𝐚́𝐨 𝐤𝐡𝐢́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐯ı̀ 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 đ𝐚̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐧 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐨̛ 𝐭𝐚́𝐧.

𝐓𝐨̂́𝐢 𝟐𝟎/𝟕, đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̣̂𝐩 𝐘𝐢𝐡𝐞𝐚𝐧 𝐨̛̉ 𝐋𝐮𝐨𝐲𝐚𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟕 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐝𝐚̂𝐧, 𝐛𝐢̣ 𝐯𝐨̛̃ 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐝𝐚̀𝐢 𝟐𝟎𝐦, 𝐠𝐚̂𝐲 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ đ𝐨̂̉ 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐲̀ 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨.

𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐮 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐚̃ 𝐜𝐮̛̉ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐥𝐢́𝐧𝐡 đ𝐢 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩, 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐨̂̉ 𝐦ı̀𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜.

𝐋𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐨̛̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐚 𝐦𝐮̛𝐚, 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̃𝐧 𝐥𝐨𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐨̉𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐚́, 𝐦𝐮̀𝐚 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚. 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂𝐲, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐯ı̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐮𝐲̉ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐞̂ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐧 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀.

𝐎̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐨́, 𝐢́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮̛𝐚 𝐭𝐨 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐢𝐧. 𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐢́ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐯ı̀ 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐨̂̉ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐢́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐦𝐮̛𝐚 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 đ𝐚̣𝐭 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐦𝐨̂́𝐜 𝐤𝐲̉ 𝐥𝐮̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐚̂𝐲 𝟔𝟎 𝐧𝐚̆𝐦.

𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐚̃ đ𝐨́𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐮𝐲̉ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚𝐲.

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐮̛𝐚 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐚́𝐜 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐨̛̉ 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 đ𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐝𝐚̂𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐢, 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐠𝐡𝐞̂́.

𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐖𝐞𝐢𝐛𝐨, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐡𝐨𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐤𝐞̣𝐭, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐠ı̀ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦.

𝐓𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐨́𝐢 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐡𝐨̣̂ đ𝐚̃ 𝐦𝐨̛̉ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐨́𝐜 𝐭𝐨𝐚 𝐭𝐚̀𝐮 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢. Đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐩𝐡𝐢𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐨́𝐜 𝐨̂-𝐭𝐨̂ 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦.

Đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐡𝐨̛𝐧 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐨̛ 𝐭𝐚́𝐧 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟐𝟎/𝟕, 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝟏𝟔 𝐡𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐮𝐲̉ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐮𝐲̉ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐦𝐮̀𝐚 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟏 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐔𝐒𝐃.

𝐇𝐚̃𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐑𝐓 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐦𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̉𝐲 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐝𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̂𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮̣𝐭.

𝐁𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐢̃ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢. 𝐀̉𝐧𝐡: 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚́𝐨 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲, 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐥𝐮̃ đ𝐚̃ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐜𝐡ı̀𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐚 𝐭𝐚̀𝐮 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐫𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐱𝐞 𝐜𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮.

𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐞̂ 𝐬𝐨̛ 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐨̛̀ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚́𝐨 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐃𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲, 𝐢́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟏𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐭 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đ𝐨́, 𝐦𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̣̂𝐩 𝐘𝐢𝐡𝐞𝐭𝐚𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐋𝐚̣𝐜 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐧𝐨̛𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝟕 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, đ𝐚̃ 𝐝𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐯𝐚̀ ❞𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐮̣𝐩 đ𝐨̂̉ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨❞.

𝐓𝐨̛̀ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚́𝐨 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐨̂𝐦 𝟐𝟎/𝟕 đ𝐚̃ ❞𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐢̃ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐯𝐮̃ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠❞ 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐚̣̂𝐩 𝐘𝐢𝐡𝐞𝐭𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐨̛̉ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 𝐡𝐨̣𝐚 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,042FansLike
2,878FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles