21.7 C
New York
Friday, July 30, 2021

Buy now

spot_img

C̲h̲i̲ế̲n̲ t̲r̲a̲n̲h̲ biên giới 1979 ,N̲ỗ̲i̲ N̲h̲u̲̣c̲ của Trung Quốc và Sức Mạnh Vô Địch Bộ Đội Hồ Chí Minh

𝐕ı̀ 𝐬𝐚𝐨 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜❓ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭- 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 𝐡𝐨̣𝐚.

𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭-𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝟏𝟗𝟕𝟗 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭. 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐲́ 𝐜𝐡𝐢́, 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚𝐧, 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭, 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ đ𝐚́𝐧𝐡 đ𝐮𝐨̂̉𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̀, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐓𝐨̂̉ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚̂𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐲.

𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝟏𝟗𝟕𝟗 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭- 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟕𝟗 𝐧𝐨̂̉ 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟕𝟗 𝐤𝐡𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐮̛𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝟐 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝟔 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐚̀𝐢 𝟏.𝟐𝟎𝟎𝐤𝐦.

𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝟏𝟗𝟕𝟗: 𝐕ı̀ 𝐬𝐚𝐨 T𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 thất bại trước 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦❞❓

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́, 𝐛𝐚́𝐨 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟖𝟗𝟕𝟗 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟒.𝟏.𝟏𝟗𝟕𝟗 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐢𝐧 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̀ đ𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦. 𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐓𝐓𝐗𝐕𝐍 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐲:

❞𝐌𝐚̂́𝐲 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟕𝟗, 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̂̉𝐲 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐱𝐚̂𝐦 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐧𝐨̂̉ 𝐬𝐮́𝐧𝐠, 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐜𝐨́𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐠𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐮̀ đ𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢. 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟏𝟑𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑.𝟏.𝟏𝟗𝟕𝟗, 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐮̃ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐨̛̉ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐭𝐚̂𝐲 𝐦𝐨̂́𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟏𝟔 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐱𝐚̃ 𝐒𝐨́𝐜 𝐇𝐚̀, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠, 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠❞.

𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐞̂́𝐧, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟎.𝟏.𝟏𝟗𝟕𝟗, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐢𝐧 𝐧𝐨́𝐢 𝐥𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐱𝐚̂𝐦 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐧𝐨̂̉ 𝐬𝐮́𝐧𝐠 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠. 𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐥𝐮́𝐜 𝟏𝟎𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟗.𝟏.𝟏𝟗𝟕𝟗 (𝐦𝐮̀𝐧𝐠 𝟐 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐊𝐲̉ 𝐌𝐮̀𝐢), 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟓𝟎 𝐥𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚 𝐡𝐨̛𝐧 𝟖𝟎𝟎𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐦𝐨̂́𝐜 𝟐𝟑 (𝐱𝐚̃ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋𝐚̂𝐦, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐋𝐚̃𝐧𝐠, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧) 𝐛𝐚𝐨 𝐯𝐚̂𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐨̂̉ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐯𝐮̃ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚 đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲.

Đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕.𝟐.𝟏𝟗𝟕𝟗, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ đ𝐮̛𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝟔 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐫𝐚𝐧𝐡.

𝐊𝐡𝐢 đ𝐨́, 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟔𝟑𝟒𝟖 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟖.𝟐.𝟏𝟗𝟕𝟗 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐧, 𝐛𝐚̀𝐢, 𝐱𝐚̃ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐚̂𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐚. 𝐓𝐢𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 ❞𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐝𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦, 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐞̂𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐱𝐚̂𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜, 𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐮̉𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̣𝐜 𝐱𝐞 𝐭𝐚̆𝐧𝐠❞.

❞𝐑𝐚̣𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕.𝟐.𝟏𝟗𝟕𝟗, 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐚̂̀𝐦 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐮𝐲 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐛𝐨̣̂ 𝐛𝐢𝐧𝐡, 𝐩𝐡𝐚́𝐨 𝐛𝐢𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐦𝐨̛̉ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐚̂𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐨̂̉, 𝐋𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐱𝐚̃ 𝐌𝐨́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐢, 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐧𝐡❞, 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡.
❞𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐨 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐱𝐚 𝐛𝐚̆́𝐧 𝐩𝐡𝐚́ 𝐛𝐮̛̀𝐚 𝐛𝐚̃𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐱𝐚̃, 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧, 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̛, 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐧, đ𝐞̂̉ 𝐦𝐨̛̉ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐚́𝐩, 𝐛𝐨̣̂ 𝐛𝐢𝐧𝐡 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐬𝐚̂𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚❞, 𝐐Đ𝐍𝐃 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐝𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦, 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐞̉ 𝐱𝐚̂𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜, 𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐮̉𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̣𝐜 𝐱𝐞 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠.

𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̛𝐧 𝟔𝟎 𝐯𝐚̣𝐧 𝐥𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐲𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟖𝟎𝟎 𝐱𝐞 𝐭𝐚̆𝐧𝐠, 𝐱𝐞 𝐛𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐞́𝐩, 𝐩𝐡𝐚́𝐨, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢, 𝐱𝐚̂𝐦 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕.𝟐.𝟏𝟗𝟕𝟗.

𝐐𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̉, 𝐭𝐡𝐚̀ 𝐡𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐦ı̀𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐭𝐨̂̉ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜, đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟓.𝟑.𝟏𝟗𝟕𝟗 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ ❞𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 đ𝐚̃ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡❞ 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐮́𝐭 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐫𝐚̉𝐢 𝐫𝐚́𝐜 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐗𝐢𝐚𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠, 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐯𝐞̂̀ đ𝐢̣𝐚 𝐥𝐲́ 𝐯𝐚̀ đ𝐢̣𝐚 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐨̛̉ 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐮̛̣𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐥𝐲́ đ𝐚̃ 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐡𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́.

❞𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐦 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚̀ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐬𝐚𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̉𝐨 𝐤𝐡𝐢 𝐝𝐮̛̣ đ𝐨𝐚́𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦. 𝐃𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮̛́𝐜 đ𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐞̂̀ 𝐧𝐚𝐨 𝐧𝐮́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐜𝐚̉𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐱𝐚̂𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜❞, 𝐡𝐨̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡.

𝐁𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐏𝐋𝐀 𝐭𝐢𝐧 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣ đ𝐚̃ 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝟖:𝟏 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦. 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎 – 𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐥𝐚̀ 𝟐:𝟏.

❞𝐂𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐠𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐞̂̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚𝐨 𝐝𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐢́𝐧𝐡 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚̆́𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐢́𝐧𝐡 𝐦ı̀𝐧❞, 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,042FansLike
2,878FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles