15.2 C
New York
Monday, September 27, 2021

Buy now

spot_img

Phi Nhung bị CĐM xỉa xói ‘MẶT LÌ’ bất chấp LIÊM SỈ khi tiếp tục kêu gọi từ thiện sau lùm xùm với H.V.C

𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐢𝐧 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐨́𝐩 đ𝐞̂̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐏 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡, 𝐜𝐮̛ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛ı̀𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐢̉𝐚 𝐦𝐚𝐢, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐢́𝐜𝐡.
𝐕𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟖/𝟕, 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐮𝐢 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐚̃ 𝐦𝐮𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟒 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐮́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐬𝐮̛̣ đ𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐝𝐨 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ đ𝐞̂̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐭𝐡𝐞̂𝐦.

𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂𝐦: ❞𝐕ı̀ 𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧, 𝐞𝐦 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐞𝐦 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜, 𝐜𝐡𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜. 𝐂𝐚́𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐲̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢, 𝐜𝐮̛́ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐢 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜❞.


𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐨́𝐩 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐮̛ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̀𝐧 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐛𝐢𝐳, 𝐯𝐚̂́𝐩 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐢́𝐭 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐦𝐢̉𝐚 𝐦𝐚𝐢, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐢́𝐜𝐡:


𝐊𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 𝐨̂̀𝐧 𝐚̀𝐨
❞𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐬𝐡𝐨𝐰 đ𝐨́𝐢 𝐪𝐮𝐚́ 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐯𝐮̛́𝐭 𝐭𝐲́ 𝐥𝐢𝐞̂𝐦 𝐬𝐢̉ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐲̉ 𝐭𝐡ı̀ 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐠ı̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦❞

❞𝐑𝐮́𝐭 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐮, 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲̃ 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐍 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐚̣. 𝐂𝐡𝐮̛́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐞𝐦 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐚́❞
❞𝐂𝐨́ 𝐧𝐠𝐮 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐠𝐮̛̉𝐢. 𝐌𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐫𝐮́𝐭 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐮̉ 𝐡𝐚̉❞
❞𝐌𝐓𝐓𝐐 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐨̂ 𝐡𝐚𝐲 𝐠ı̀ 𝐦𝐚̀ 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨̀𝐧 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂, 𝐡𝐨̣ 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐞̣ 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐨̂ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐮❞

❞𝐏𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐝𝐚̀𝐲❞

❞𝐂𝐡𝐢̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐮𝐚 𝐯𝐞́ 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 đ𝐢 𝐌𝐲̃ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐚̀❞,….

𝐁𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐨́, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐫𝐞́𝐨 𝐭𝐞̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢́ 𝐝𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃ đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨:


𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐛𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐫𝐞́𝐨 𝐭𝐞̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐦𝐢̉𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠
❞𝐌𝐨̛̀𝐢 𝐟𝐚𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡𝟐𝟐𝟔, 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐨̛, 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐨̂́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐝ı̀ 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 đ𝐢❞

❞𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐌𝐓𝐓𝐐 𝐧𝐡𝐚 𝐜𝐡𝐢̣, 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡𝟐𝟐𝟔 𝐞𝐦 *** 𝐭𝐢𝐧❞
❞𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 đ𝐢 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡ı̀ đ𝐚̀𝐧 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐞̃ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠❞

❞𝐋ı̀ 𝐨̛𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐥ı̀. 𝐁𝐚̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐚̂𝐦 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐧𝐨́ 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐇𝐋𝐢𝐧𝐡𝟏𝟒 𝐝𝐮̛̃ 𝐚́❞

❞𝐐𝐮𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐪𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐨́𝐩 đ𝐨̛̣𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐚 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐥𝐮̃❞

❞𝐓𝐡𝐨̂𝐢 đ𝐢 𝐦𝐚́ 𝐚𝐢 𝐫𝐚̉𝐧𝐡. 𝐆𝐨̣𝐢 𝐇𝐋 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 đ𝐢❞

❞𝐒𝐚𝐮 𝐯𝐮̣ 𝐇𝐋 𝐭𝐡ı̀ 𝐭 𝐮̛́ 𝐭𝐢𝐧 𝐚𝐢 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐨́𝐩 𝐧𝐮̛̃𝐚. 𝐍𝐠𝐮 𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐚𝐢 đ𝐚̂𝐮 𝐧𝐠𝐮 𝐡𝐨𝐚̀𝐢❞,…

𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐢́𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐨́𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐨̂̉ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐐𝐮𝐲̃ 𝐯𝐚̆́𝐜-𝐱𝐢𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐯ı̀ 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃. 𝐕ı̀ 𝐪𝐮𝐚 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐞̂̃ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃ 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡, 𝐬𝐨̂́ đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃ 𝐧𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐥𝐞̣̂.

𝐇𝐨̛𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚, 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚, 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐯𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐨̂̀𝐧 𝐚̀𝐨 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚́𝐭-𝐱𝐞̂ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐨̂̀ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̂ đ𝐞̂̉ đ𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗.

𝐂𝐡𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢, 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐨́𝐩 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̉ 𝐧𝐨́𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐮̛ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦, 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐚́𝐧 𝐱𝐨̂𝐧 𝐱𝐚𝐨.

𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐦ı̀𝐧𝐡 ❞𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥ı̀❞ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐝𝐮̀ 𝐛𝐢̣ 𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐮̛̉𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦.


𝐍𝐨́𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦ı̀𝐧𝐡, 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐝𝐮̀ 𝐚𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐱𝐚̂́𝐮, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐡ı̀ 𝐧𝐮̛̃ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐬𝐞̃ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯ı̀ ❞𝐜𝐚́𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥ı̀❞ 𝐫𝐨̂̀𝐢: ❞𝐕ı̀ 𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧, 𝐞𝐦 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐞𝐦 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜, 𝐜𝐡𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜. 𝐂𝐚́𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥ı̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢. 𝐂𝐮̛́𝐮 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐢 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜❞.

𝐇𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐞𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐟𝐚𝐧. 𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐥𝐞̃ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐥𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲́ 𝐠𝐢𝐚́ đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧. 𝐂𝐚́𝐜 𝐟𝐚𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐮̛́𝐜 𝐧𝐨̛̉: ❞𝐂𝐡𝐢̣ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̆́𝐦; 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐜𝐮̛̉ 𝐜𝐚𝐨 đ𝐞̣𝐩; 𝐌𝐚̣̆𝐜 𝐤𝐞̣̂ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐧𝐨́𝐢 𝐠ı̀, 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦; Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐨̂̀𝐧 𝐚̀𝐨, 𝐡𝐚̃𝐲 𝐧𝐡ı̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐨̂ 𝐚̂́𝐲…❞.

𝐕𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐂𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐫𝐞́𝐨 𝐭𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐨̂̀𝐧 𝐚̀𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐇𝐨̂̀ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠. 𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐧𝐮̛̃ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̀𝐧 𝐞́𝐩 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐨̂́ 𝐦𝐞̣ 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐇𝐨̂̀ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚́𝐭-𝐱𝐞̂ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐛𝐞́ 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̉.

𝐒𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐇𝐨̂̀ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐦𝐞̣ 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐥𝐢𝐩 𝐧𝐨́𝐢 𝐫𝐨̃ 𝐬𝐮̛̣ 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐧 đ𝐨̂̀𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐞̣ 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐇𝐨̂̀ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐏𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐨̂́𝐢 𝐱𝐮̛̉ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐧𝐮𝐨̂𝐢. Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢, 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐚 ❞𝐀́𝐨 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐂𝐚̀ 𝐌𝐚𝐮❞ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚́𝐭-𝐱𝐞̂ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐨̂̀ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐛𝐞́ đ𝐮̉ 𝟏𝟖 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,405FansLike
2,957FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles