21.7 C
New York
Friday, July 30, 2021

Buy now

spot_img

Quan chức Đài Loan mỉa mai Trung Quốc chỉ giỏi v̲õ̲ m̲ồ̲m̲; Nhà máy TQ n̲ổ̲ n̲h̲ư̲ b̲o̲m̲ n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ t̲ử̲

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ đ𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 ❞𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠ı̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐨̃ 𝐦𝐨̂̀𝐦❞.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐩𝐨𝐜𝐡 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 (𝐄𝐓), 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐛ı̀𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢𝐞̂́𝐭 (𝐓𝐰𝐮 𝐒𝐡𝐢𝐢𝐧𝐠-𝐣𝐞𝐫), 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐄𝐓, 𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠: 𝐊𝐡𝐢 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐯𝐚̀ Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̂𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜, 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 Đ𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠ı̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜.

𝐕𝐢́ 𝐝𝐮̣, 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓/𝟕, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐂-𝟏𝟒𝟔-𝐀 𝐖𝐨𝐥𝐟𝐡𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐜𝐮̉𝐚 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ đ𝐚̃ 𝐡𝐚̣ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧. 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐠𝐮̛̉𝐢 ❞𝐭𝐡𝐮̛ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐨❞ 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨𝐢 𝐥𝐚̀ đ𝐚̣𝐢 𝐬𝐮̛́ 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐨̛̉ Đ𝐚̀𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜. Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐡𝐚̣ 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐚̂̀𝐲 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚.

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐮́𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐧 𝐝𝐮̛̃ 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 Đ𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 (Đ𝐂𝐒𝐓𝐐). 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐨𝐢 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐝𝐮̀ 𝐡𝐨̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̣𝐜 𝐧𝐚̆𝐦.

𝐁𝐨̣̂ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐨̂𝐦 𝟏𝟓/𝟕 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐱𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 ❞𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠❞. 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣ đ𝐚𝐧𝐠 ❞đ𝐮̀𝐚 𝐠𝐢𝐨̛̃𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐥𝐮̛̉𝐚❞; 𝐜𝐨̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 ❞𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦❞.

𝐎̂𝐧𝐠 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛ı̀𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡: ❞𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠ı̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐨̃ 𝐦𝐨̂̀𝐦❞.

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐧𝐚̀𝐲, ❞𝐭𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐬𝐞̃ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐧… 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐡𝐨̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠ı̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜❞, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢.

𝐇𝐨̂𝐦 𝟏𝟔/𝟕, 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̂̉ 𝐛𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟖/𝟕. 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐯𝐚̀ ❞𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐞̉ 𝐥𝐲 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐨̛̉ Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧❞, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮 𝐭𝐞̂𝐧 𝐧𝐨́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬.

𝐌𝐲̃ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧

𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧, 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐁𝐢𝐝𝐞𝐧 đ𝐚̃ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐡𝐨̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐧𝐚̀𝐲 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚𝐨, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐯𝐚̆́𝐜 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐚̀𝐦 𝐩𝐡𝐚́𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́.

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐮̛̣ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 đ𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̀𝐚 𝐯𝐚̀ đ𝐚̉𝐧𝐠 𝐃𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨̂́𝐢 đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚 𝐝𝐨 Đ𝐂𝐒𝐓𝐐 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚, 𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐨̂̀ 𝐧𝐨́𝐢.

𝐎̂𝐧𝐠 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮̛̣𝐮 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐲 𝐭𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐩 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧. 𝐎̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐡𝐚𝐢 đ𝐚̉𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐌𝐲̃ đ𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢́ 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣ ❞𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̉ Đ𝐂𝐒𝐓𝐐 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐚̀𝐧 𝐩𝐡𝐚́ 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢, 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̉ Đ𝐂𝐒𝐓𝐐 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧❞.

𝐎̂𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐡𝐞̂𝐦: ❞𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀. 𝐁𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐧𝐨́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐦𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀. 𝐁𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐧𝐨́ đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠.❞

❞Đ𝐂𝐒𝐓𝐐 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐮̛̣𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐞́𝐩 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐭𝐡ı̀ 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐌𝐲̃ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐛ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧❞.

𝐕𝐮̣ 𝐧𝐨̂̉ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐚́𝐲 𝐧𝐡𝐨̂𝐦 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮̣𝐭 𝐨̛̉ 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢.


𝐍𝐞𝐰𝐬𝐰𝐞𝐞𝐤 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐢𝐧, đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐩𝐡𝐢𝐦 𝐝𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐮̀𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐚́𝐲 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐤𝐢𝐦 𝐧𝐡𝐨̂𝐦 𝐨̛̉ 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜. 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐦𝐚́𝐲 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐧𝐨̂̉ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐥𝐮́𝐜 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠.

𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦, 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐨̂̉ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐮́𝐜 𝟔𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝟐𝟎.𝟕 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐤𝐢𝐦 𝐧𝐡𝐨̂𝐦 𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐂𝐚̉𝐨 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́, 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟒𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠, 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐘𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐨́ đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ 𝐯𝐨̛̃ 𝐛𝐨̛̀ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠. 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐥𝐮̃ 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐚́𝐲, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐭𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂̉ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐤𝐢𝐦 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐚𝐨, đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐨̂̉.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝟐𝟎.𝟕 𝐠𝐢𝐨̛̀ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐝𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐨̛ 𝐭𝐚́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛́𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮̣𝐭. 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐦𝐚́𝐲 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̉𝐚.

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 ❞đ𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̣❜❜, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

𝐕𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐮̛𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐫𝐮́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐝𝐨̣̂𝐢 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜.

𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐦𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛𝐧 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂𝐲 đ𝐚̃ 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐪𝐮𝐚 ❜❜𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐲̉ 𝐥𝐮̣𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̉❜❜.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩, 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟏𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝟐𝟎.𝟕, 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟓𝟏𝐜𝐦, 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐨̛̉ Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝟐𝟗𝐜𝐦, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐊𝐡𝐢́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦.

𝐇𝐨̂𝐦 𝟏𝟗.𝟕, 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐦𝐚̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̀𝐮 đ𝐨̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟎.𝟕 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟏.𝟕.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,042FansLike
2,878FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles