15.2 C
New York
Monday, September 27, 2021

Buy now

spot_img

S̲Ố̲C̲: Đại sư trụ trì Bến Tre l̲ô̲̣ ả̲n̲h̲ “̲l̲ế̲u̲ l̲ề̲u̲”̲ trong khách sạn, bị Giáo hội Phật giáo c̲ắ̲t̲ chức

𝐂Đ𝐌 𝐱𝐨̂𝐧 𝐱𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐬𝐮̛ 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐨̛̉ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞 𝐥𝐨̣̂ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐚̉𝐦.

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐪𝐮𝐚, 𝐝𝐮̛ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐚̀𝐲 𝐭𝐨̉ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐮̣ 𝐨̂̀𝐧 𝐚̀𝐨 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐚́𝐨. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨́, 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐓𝐢̣𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐢 (𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧) 𝐜𝐨́ 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐨𝐚̣𝐧 𝐥𝐮𝐚̂𝐧 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐊𝐲̀ 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 (𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩) 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̣𝐜 𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨̂́𝐭, 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚.

𝐌𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲, 𝐌𝐗𝐇 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐬𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 Đ𝐚̣𝐢 Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 𝐍𝐢𝐞̣̂𝐦 – 𝐭𝐫𝐮̣ 𝐭𝐫ı̀ 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐁𝐮̛̉𝐮 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 – 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞 𝐥𝐨̣̂ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐚̉𝐦. Đ𝐚̂𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐤𝐲̣, 𝐯𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐮̛́𝐜 𝐡𝐚̣𝐧𝐡, 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐮. Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐭𝐨̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́𝐨, đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢 𝐥𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐆𝐢𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨̂𝐦. 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐠, 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐞̂𝐧 𝐚́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐚́𝐨 𝐆𝐢𝐚́𝐜 𝐍𝐠𝐨̣̂ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̉𝐢, ngay sau đó 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞 đ𝐚̃ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐩, 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 ĐĐ.𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 𝐍𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐡𝐨̣̂𝐢 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

𝐊𝐞̂́𝐭 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧:

𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢 𝐥𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐆𝐢𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐲̀ 𝟐𝟎𝟏𝟔 -𝟐𝟎𝟐𝟏 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 ĐĐ.𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 𝐍𝐢𝐞̣̂𝐦 (𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐃𝐮𝐲 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟖𝟔), đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐫𝐮̣ 𝐭𝐫ı̀ 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮 𝐇𝐮𝐞̣̂, 𝐱𝐚̃ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐆𝐢𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨̂𝐦, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞. 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮 𝐇𝐮𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐨 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐆𝐢𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨̂𝐦 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐛𝐨̂̉ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ ĐĐ.𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 𝐍𝐢𝐞̣̂𝐦.

Đı̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐫𝐮̣ 𝐭𝐫ı̀ 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐁𝐮̛̉𝐮 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 (𝐱𝐚̃ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁ı̀𝐧𝐡, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐌𝐨̉ 𝐂𝐚̀𝐲 𝐁𝐚̆́𝐜, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞) 𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 Đức Đại 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 𝐍𝐢𝐞̣̂𝐦. 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐓.𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠, 𝐔̉𝐲 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞, 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐧 𝐤𝐢𝐞̂𝐦 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐧 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐌𝐨̉ 𝐂𝐚̀𝐲 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐆𝐢𝐚́𝐦 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 Đ𝐚̣𝐢 đ𝐮̛́𝐜 𝐬𝐚́𝐦 𝐡𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐁𝐮̛̉𝐮 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠.


𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 Đại Đức 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 Đ𝐮̛́𝐜 𝐍𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐚́𝐦 𝐡𝐨̂́𝐢 𝐓𝐚𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠, 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐌𝐨̉ 𝐂𝐚̀𝐲 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞 𝐱𝐞𝐦 𝐱𝐞́𝐭, 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐪𝐮𝐲 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐓.𝐔̛ 𝐆𝐇𝐏𝐆𝐕𝐍.

Phía dưới bài đăng, CĐM để lại nhiều bình luận tỏ vẻ вức xύc và không đồng tình với cách ứng xử của sư trụ trì này.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,405FansLike
2,957FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles