21.7 C
New York
Friday, July 30, 2021

Buy now

spot_img

Tàu sân bay Mỹ đối mặt với đ̲e̲ d̲o̲̣a̲ SIÊU V̲Ũ̲ K̲H̲Í̲ mới từ Nga và Trung Quốc

𝐓𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐌𝐲̃ đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, phục vụ các chiếɴ hạm trên biển Đông.

𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐔̉𝐲 𝐛𝐚𝐧 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐌𝐲̃ 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲, 𝐏𝐡𝐨́ Đ𝐨̂ đ𝐨̂́𝐜 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐇𝐢𝐥𝐥, 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐌𝐲̃ (𝐔𝐒 𝐌𝐃𝐀) 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐇𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐌𝐲̃ đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐞̂̉ đ𝐨̂́𝐢 𝐩𝐡𝐨́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̂́𝐢 đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚 𝐧𝐚̀𝐲. 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐌𝐲̃, đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̂́𝐢 𝐩𝐡𝐨́, 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦 đ𝐚̃ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ – 𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨́𝐢.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲, 𝐍𝐠𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦 đ𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐚𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐚̂́𝐩 𝟓 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 (𝐌𝐚𝐜𝐡 𝟓, 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̛𝐧 𝟔.𝟎𝟎𝟎 𝐤𝐦/𝐠𝐢𝐨̛̀) 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮̣𝐦 𝐭𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐌𝐲̃ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐢̣ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐢.

𝐊𝐡𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫ı̀𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐮 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐀𝐞𝐠𝐢𝐬 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣̂ 𝐭𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲, 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐪𝐮𝐲̃ đ𝐚̣𝐨, 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫ı̀𝐧𝐡 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐯ı̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐤𝐡𝐨́ 𝐛𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́𝐦 𝐬𝐚́𝐭, đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐡𝐨̛𝐧.

𝐍𝐠𝐚 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦 𝐊𝐢𝐧𝐳𝐡𝐚𝐥 – 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 đ𝐚̣𝐧 đ𝐚̣𝐨 𝐮̛𝐮 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 đ𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐌𝐢𝐆-𝟑𝟏 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐮-𝟑𝟒. 𝐌𝐨𝐬𝐤𝐯𝐚 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐭𝐚𝐲 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦 𝐙𝐢𝐫𝐜𝐨𝐧, 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐮̛̀ 𝐌𝐚𝐜𝐡 𝟔 đ𝐞̂́𝐧 𝐌𝐚𝐜𝐡 𝟖, 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧.

𝐕𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦ı̀𝐧𝐡, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 đ𝐚̣𝐧 đ𝐚̣𝐨 𝐃𝐅-𝟏𝟕. 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐪𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐛𝐚́ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̣𝐧 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐮 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦 𝐃𝐅-𝐙 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐢. 𝐃𝐅-𝟏𝟕 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐛𝐚̆́𝐧 𝟐.𝟓𝟎𝟎 𝐤𝐦, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐯𝐮̛𝐨̛𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐌𝐲̃ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐨̣̂𝐢 đ𝐢̣𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜.

𝐕𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐦𝐨̂́𝐢 đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐌𝐃𝐀 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉, đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐨̛̉ 𝐩𝐡𝐚 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 đ𝐨̂́𝐢 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐮̛𝐮 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐨̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢.

𝐏𝐡𝐨́ Đ𝐨̂ đ𝐨̂́𝐜 𝐌𝐲̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐮̛𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐒𝐌-𝟔 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐢 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦. 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐒𝐌-𝟔 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐤 𝟒𝟏, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐀𝐞𝐠𝐢𝐬.

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́, 𝐌𝐃𝐀 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝟐𝟒𝟖 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐔𝐒𝐃 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟎 đ𝐞̂̉ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦. 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫ı̀𝐧𝐡 Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧 (𝐆𝐥𝐢𝐝𝐞 𝐏𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐭𝐨𝐫 – 𝐆𝐏𝐈) 𝐦𝐨̛́𝐢.

𝐆𝐏𝐈 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐨̃𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐚̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 đ𝐚̣𝐧 đ𝐚̣𝐨 𝐤𝐡𝐢 𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐛𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠, 𝐭𝐮̛̀ đ𝐨́ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐨̂̉ 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐃𝐀.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,042FansLike
2,878FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles