15.2 C
New York
Monday, September 27, 2021

Buy now

spot_img

Tiêm Kích Ấn Độ Sẵn Sàng Làm Thịt Quân Đội Trung Quốc, Lũ lụt tiếp tục tàn phá các nơi

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̣ 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐥𝐞 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐚̂𝐲 𝐓𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐡𝐨̛𝐧 𝟑𝟎𝟎𝐤𝐦.
𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐒𝐩𝐮𝐭𝐧𝐢𝐤, đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐂𝐚̣̂𝐧 𝐁ı̀𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐍𝐲𝐢𝐧𝐠𝐜𝐡𝐢, 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐨̛̉ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐦 𝐓𝐚̂𝐲 𝐓𝐚̣𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐀𝐫𝐮𝐧𝐚𝐜𝐡𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐋𝐡𝐚𝐬𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜. 𝐐𝐮𝐚 đ𝐨́ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐫𝐨̃ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐓𝐚̂𝐲 𝐓𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐍𝐞𝐰 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢.

𝐎̛̉ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 – 𝐀̂́𝐧 đ𝐞̂̀𝐮 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ (𝐋𝐀𝐂) 𝐝𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̛𝐧 𝟑.𝟑𝟎𝟎𝐤𝐦, 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐚̀𝐦 𝐩𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 đ𝐚̣𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́.

Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐮̛̀𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐢 đ𝐨̣̂𝐢 𝟏𝟎𝟏. 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐥𝐞̂̃ đ𝐨́𝐧 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐥𝐞 𝐨̛̉ 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐨𝐚́𝐢 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐑𝐊𝐒 𝐁𝐡𝐚𝐝𝐚𝐮𝐫𝐢𝐚.

𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐥𝐞̂̃ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐨𝐚́𝐢 𝐁𝐡𝐚𝐝𝐚𝐮𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭: ❞𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐥𝐞 đ𝐞̂́𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐦𝐚𝐫𝐚 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́, 𝐧𝐨́ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐨̛̉ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 Đ𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜.❞

𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐨𝐚́𝐢 𝐁𝐡𝐚𝐝𝐚𝐮𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨́ đ𝐮̉ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐫𝐚̆𝐧 đ𝐞 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̀.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟖/𝟕, 𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐀𝐣𝐚𝐲 𝐁𝐡𝐚𝐭𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝟐𝟔 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑𝟔 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐥𝐞 đ𝐚̣̆𝐭 𝐦𝐮𝐚 𝐭𝐮̛̀ 𝐏𝐡𝐚́𝐩, đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫ı̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 đ𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡.

𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐜𝐨̛ đ𝐞̂́𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐚̀𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐂𝐚̣̂𝐧 𝐁ı̀𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐓𝐚̂𝐲 𝐓𝐚̣𝐧𝐠, đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐓𝐚̣𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝟑𝟏 𝐧𝐚̆𝐦.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐯𝐮̃ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐨̛̉ 𝐋𝐡𝐚𝐬𝐚, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐚̃ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̂́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐨̛̉ 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ 𝐦𝐨̛́𝐢.

𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐢́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟏𝟔 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐊𝐡𝐮 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐓𝐚̣𝐧𝐠.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐒𝐩𝐮𝐭𝐧𝐢𝐤, 𝐡𝐚𝐢 ❞𝐠𝐚̃ 𝐤𝐡𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐥𝐨̂̀❞ 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐀́ 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐚̣ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̣ 𝐝𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐢̃ 𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 𝐨̛̉ 𝐓𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐮̃𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐥𝐰𝐚𝐧. 𝐇𝐚𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫ı̀𝐧𝐡 𝐫𝐮́𝐭 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐫ı̀ 𝐡𝐨𝐚̃𝐧.

𝐍𝐞𝐰 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐨 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐱𝐚̂𝐦 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐨̛̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐩𝐬𝐚𝐧𝐠, đ𝐨̂̀𝐧 𝐆𝐨𝐠𝐫𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐒𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐨́𝐧𝐠.

𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐤𝐲̉ 𝐥𝐮̣𝐜 𝐝𝐨 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐨̛̉ 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦

𝐓𝐨̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯ı̀ 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟐 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐝𝐨 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲.
𝐒𝐨̂́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐝𝐨 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐨̛̉ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦, 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝟗𝟗 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐚 𝟐𝟗.𝟕.

𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐨𝐚 𝐗𝐚̃ 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟗𝟗 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝟐𝟔 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐨̛̉ 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮, 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐞̂ 𝐭𝐮̛̀ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚, 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟏𝟒 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝟏𝟓𝟎 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐦𝐮̛𝐚 𝐛𝐚̃𝐨, 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔.𝟕.

𝐇𝐨̛𝐧 𝟗𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟏.𝟒𝟕𝟎.𝟖𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐨̛̀𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲. 𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐭ı̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡.𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚̂𝐲 𝐭𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̛𝐧 𝟏 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐡𝐚, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝟓𝟐𝟕.𝟎𝟎𝟎𝐡𝐚 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐮̉𝐲 𝐯𝐚̀ 𝟏𝟗𝟖.𝟐𝟎𝟎𝐡𝐚 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐦𝐮̀𝐚.

𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐡𝐨̛𝐧 𝟖𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐢̉𝐧𝐡.

𝐓𝐡𝐚̉𝐦 𝐡𝐨̣𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟗𝟎,𝟗𝟖𝟏 𝐭𝐢̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐞̣̂ (𝟏𝟒 𝐭𝐢̉ 𝐔𝐒𝐃).

𝐂𝐨𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐝𝐨 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭, 𝐦𝐮̛𝐚 𝐛𝐚̃𝐨 𝐨̛̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚𝐲. 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐢𝐧, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟖.𝟕, 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐡𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐮̛𝐚 𝐛𝐚̃𝐨 𝐨̛̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲 đ𝐚̃ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝟑𝟒,𝟖𝟏 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏𝟒𝟔 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡, 𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐮̉𝐲 𝟕𝟐.𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟏𝟐𝟑 𝐭𝐢̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐞̣̂ (𝟏𝟖,𝟗𝟑 𝐭𝐢̉ 𝐔𝐒𝐃).

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐨𝐚 𝐗𝐚̃, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟖.𝟕, 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧 𝟑𝟗.𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝟑.𝟎𝟎𝟎 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐮𝐲 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦.

𝐓𝐢́𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝟐𝟖.𝟕, 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐡𝐮̛̃ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐩 đ𝐨̉ 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓,𝟔𝟗 𝐭𝐢̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐞̣̂ (𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟖𝟕𝟔,𝟏𝟕 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐔𝐒𝐃) 𝐪𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐨́𝐩.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đ𝐨́, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐨̂̉ 𝟕𝟗𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐞̣̂ (𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟐𝟐,𝟒 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐔𝐒𝐃) đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐨̛̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐛𝐢̣ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐞̂̀ 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐦𝐮̛𝐚 𝐛𝐚̃𝐨, 𝐛𝐚̃𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭.

𝐔̉𝐲 𝐛𝐚𝐧 𝐂𝐚̉𝐢 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐮̛̃ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐚̣ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 𝐡𝐨̣𝐚 𝐨̛̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦, 𝐓𝐮̛́ 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐒𝐨̛𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠.

𝐊𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐮̛𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐚̣̂𝐩 đ𝐞̂́𝐧 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦, 𝐓𝐮̛́ 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐨̛𝐧 𝐓𝐚̂𝐲, 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̛𝐧 𝐛𝐚̃𝐨 𝐈𝐧-𝐟𝐚 đ𝐚̃ đ𝐨̂̉ 𝐛𝐨̣̂ 𝐡𝐚𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠, 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝟑 𝐭𝐢̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐞̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́ đ𝐞̂̉ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐥𝐮̃ 𝐥𝐮̣𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,405FansLike
2,957FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles