15.2 C
New York
Monday, September 27, 2021

Buy now

spot_img

Trung Quốc không nể mặt, VU VẠ Việt Nam Theo Chân Mỹ, KÍCH ĐỘNG GÂY RỐI ở biển Đông

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐮 𝐜𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚̀𝐮 𝐝𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐨̂́𝐢, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐚̣𝐩 𝐜𝐡𝐢́ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐨̀𝐧 𝐤𝐢́𝐜𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 ❞𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́❞ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐨̛̉ 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠.
𝐓𝐚̀𝐮 𝐝𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐚

𝐌𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲, 𝐭𝐨̛̀ 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐬𝐭 đ𝐚̃ 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐩 𝐜𝐡𝐢́ 𝐍𝐚𝐯𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐡𝐢𝐩𝐬 𝐬𝐨̂́ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐛𝐚̀𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚̀𝐮 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐨̛̉ 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠. Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐚̣𝐩 𝐜𝐡𝐢́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐮 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 – 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲.

Đ𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐞𝐧

𝐂𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉, 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐯𝐮 𝐯𝐚̣ 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠: ❞𝐋𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐇𝐚̉𝐢 𝐍𝐚𝐦, 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐚 đ𝐚̃ đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜❞. 𝐓𝐚̣𝐩 𝐜𝐡𝐢́ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨̀𝐧 𝐯𝐮 𝐜𝐚́𝐨 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐝𝐨 𝐭𝐡𝐚́𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐯𝐚̀ đ𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̂́ 𝐭ı̀𝐧𝐡 đ𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐮 𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đ𝐨́, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐮 𝐝𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐠𝐨́𝐩 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐨̛̉ 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐚̣𝐢, 𝐝𝐮̀ 𝐓𝐨̀𝐚 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐢 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ (𝐏𝐂𝐀) 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟔 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚́𝐜 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠.

𝐆𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂𝐲, 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐀̂𝐮, 𝐌𝐲̃, 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧, 𝐔́𝐜… 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐥𝐞̂𝐧 𝐚́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠. Đ𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐡ı̀𝐧𝐡, 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟑 – 𝟒 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐪𝐮𝐚, 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐭𝐚̀𝐮 𝐝𝐚̂𝐧 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐚̃𝐢 𝐁𝐚 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐨́, 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐚́ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐡𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐠𝐨̂̃, 𝐭𝐡ı̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐚̂𝐦 đ𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐯𝐨̂́𝐧 đ𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐡𝐨̉𝐚 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐢́ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 đ𝐚 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦.

𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐯ı̀ 𝐭𝐡𝐞̂́, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐨 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚̣𝐩 𝐜𝐡𝐢́ 𝐍𝐚𝐯𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐡𝐢𝐩𝐬 đ𝐚̃ 𝐛𝐨́𝐩 𝐦𝐞́𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭.
Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚́𝐨 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚̀𝐮 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

Đ𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐡ı̀𝐧𝐡, đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 (𝐒𝐂𝐒𝐏𝐈) đ𝐚̃ 𝐝𝐮̛̣𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢́𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐮 (𝐀𝐈𝐒) đ𝐞̂̉ 𝐭𝐨̂́ 𝐜𝐚́𝐨 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐚́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐜𝐚́ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐝𝐨 𝐭𝐡𝐚́𝐦 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐡𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐃𝐮 𝐋𝐚̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧.

𝐂𝐚́𝐨 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐛𝐢̣ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐥𝐚̀ ❞𝐧𝐠𝐨̂ 𝐧𝐠𝐡𝐞̂❞, 𝐯ı̀ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐚́ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 ❞𝐧𝐠𝐮 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜❞ đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 ❞𝐯𝐮̛̀𝐚 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐱𝐚̂́𝐮❞, 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐛𝐚̣̂𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐢̣ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐨̂́ 𝐜𝐚́𝐨. 𝐓𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐨́, 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐃𝐮 𝐋𝐚̂𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐨̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮́ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̣̂𝐮, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐢̣ ❞đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚❞ 𝐛𝐨̛̉𝐢… 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐚́ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

𝐊𝐢́𝐜𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠, đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚

𝐂𝐡𝐮̛𝐚 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐨̛̉ đ𝐨́, 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐩 𝐜𝐡𝐢́ 𝐍𝐚𝐯𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐡𝐢𝐩𝐬 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 ❞𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭❞ đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐚́ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐲.

Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ đ𝐞̂̀ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚. 𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̀𝐮 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐨̛̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧. 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐨̛̉ 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠 – 𝐧𝐨̛𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐚́𝐜 𝐛𝐨̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧.

𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐭𝐚̣𝐩 𝐜𝐡𝐢́ 𝐍𝐚𝐯𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐡𝐢𝐩𝐬 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂𝐮 𝐠𝐨̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐮̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̂́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐨̛̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐚̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐚, 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐨̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐦𝐮̛𝐮 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠.

𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐨 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜

𝐁𝐨̣̂ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐡𝐨̂𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 ❞𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ đ𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐚̉𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐨̛̉ 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐯ı̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉❞, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐑𝐞𝐮𝐭𝐞𝐫𝐬. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́, 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟒.𝟒, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐮̣𝐜 𝐍𝐠𝐮̛ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐕𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ (𝐄𝐄𝐙) 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐨̛̉ 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠. Đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟔.𝟒, 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐁𝐨̣̂ 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐔𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 𝐁𝐚̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,405FansLike
2,959FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles