21.7 C
New York
Friday, July 30, 2021

Buy now

spot_img

Trung Quốc sẽ g̲á̲n̲h̲ c̲h̲i̲̣u̲ t̲h̲ấ̲t̲ b̲a̲̣i̲ ê̲ c̲h̲ề̲ nếu g̲â̲y̲ c̲h̲i̲ế̲n̲ với Việt Nam bởi 4 lý do này

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟒 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐜𝐨̂́𝐭 𝐭𝐮̛̉, 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

𝐂𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐇𝐨𝐚 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐨́, 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐢̃, 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐮̛ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐮̛̣𝐜 đ𝐨𝐚𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐨̂̉ 𝐬𝐮́𝐲 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐥𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐞̂̀𝐧𝐠.

𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐥𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐞̂̀𝐧𝐠, 𝐡𝐨̣ 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐡𝐨̣𝐚.

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐲.𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚.𝐜𝐨𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 với Việt Nam.

4 Lý do đó là gì?

𝐋𝐲́ 𝐝𝐨 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭

T𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉, 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐚̃𝐨 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧, 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦. 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐝𝐚́𝐦 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢, 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐲̀ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐥𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐞̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐨.

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐡𝐨̣ 𝐬𝐞̃ 𝐫𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐢 𝐛𝐚̂̃𝐲. 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟕𝟗 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧, 𝐭𝐨̂́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨. 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐋𝐚̃𝐨 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐛𝐚̆́𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐪𝐮𝐚̉ đ𝐚̣𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐨, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝟒.𝟎𝟎𝟎 đ𝐞̂́𝐧 𝟖.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐢́𝐧𝐡.

❞𝐐𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐮 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̃𝐨 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧. 𝐇𝐨̣ 𝐬𝐞̃ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐚𝐨 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢. 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣. 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐌𝐲̃ đ𝐚̃ 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐬𝐚𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐦 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̂́ ❜đ𝐮̛𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ đ𝐨̂̀ đ𝐚́❜ 𝐯𝐚̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̃ đ𝐚́𝐩 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐮 𝐧𝐨́𝐢 ❜𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐚̃ 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ đ𝐨̂̀ 𝐧𝐡𝐨̂𝐦❜ (𝐱𝐚́𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐌𝐲̃). 𝐕ı̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡❞, 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧.

𝐌𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐥𝐚̀ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢.

𝐊𝐡𝐢 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐨̂́𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐚𝐲 𝐠𝐚̆́𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐝𝐮̛ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲, 𝐌𝐲̃ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧.

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́, 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨̂̃ đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́. 𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐚́𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯ı̀ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐢̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠. 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐬𝐮𝐲 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐝𝐚̂̀𝐧. 𝐂𝐚́𝐜 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̀ đ𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐜𝐨̛ 𝐜𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜.

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐛𝐚, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐨̂́𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐛𝐨̣̂ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̂𝐲 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐂 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢.

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮𝐞̣̂ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂̉ đ𝐨̂́𝐢 𝐩𝐡𝐨́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐡ı̀ 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧. 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ đ𝐨̂́𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐤𝐲̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚́𝐩: Đ𝐨̂́𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜.

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐝𝐮̛̣ đ𝐨𝐚́𝐧 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐡ı̀ Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨̛ đ𝐞̂̉ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲. 𝐋𝐮́𝐜 đ𝐨́ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐯ı̀ 𝐌𝐲̃ 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̂̃𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜. 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐩 𝐚̂́𝐲, 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 Đ𝐢𝐞̂́𝐮 𝐍𝐠𝐮̛/𝐒𝐞𝐧𝐤𝐚𝐤𝐮, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐓𝐢𝐞̂𝐧, 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐚𝐦 𝐓𝐚̂𝐲 𝐓𝐚̣𝐧𝐠.

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐮̛, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐋𝐲𝐛𝐢𝐚 𝐡𝐚𝐲 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐚 𝐭𝐚̣𝐢 𝐆𝐫𝐮𝐳𝐢𝐚 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐯ı̀ 𝐡𝐨̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐩𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐥𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐞̂̀𝐧𝐠. 𝐓ı̀𝐧𝐡 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̣ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡. 𝐃𝐨 đ𝐨́ 𝐡𝐨̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐨 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐚́𝐩 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐛𝐨̣̂ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐈𝐫𝐚𝐪, 𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 – 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐬𝐚 𝐦𝐚̣𝐜 – 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐌𝐲̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐚 𝟑𝟔 𝐤𝐦 𝐧𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐍𝐠𝐚 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠.

𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐥𝐚̀ đ𝐚̂́𝐭 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̀ đ𝐨̂̀𝐢, 𝐧𝐮́𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂̉. 𝐏𝐡𝐚́𝐩, 𝐌𝐲̃ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐞̂́𝐦 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢 đ𝐚𝐮 đ𝐨̛́𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲. 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧. 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̃𝐨 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐮 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚, 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐮 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜❗ 𝐂𝐚́𝐜 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐨̛ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 (𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜) 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐚̃𝐲 𝐧𝐮́𝐢. 𝐕ı̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧 𝐡𝐨̣ 𝐬𝐞̃ 𝐫𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐚𝐨 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,042FansLike
2,878FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles