15.2 C
New York
Monday, September 27, 2021

Buy now

spot_img

Việt Nam mua số lượng lớn máy bay Su-35 trị giá 1 tỷ đô la khiến Trung Quốc bàng hoàng

𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝟑𝟔 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐒𝐮-𝟑𝟎𝐌𝐊𝟐 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐅𝐥𝐚𝐧𝐤𝐞𝐫 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐡𝐚𝐢 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐒𝐮-𝟑𝟎𝐒𝐌 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒.

𝐁𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐒𝐮-𝟑𝟎𝐒𝐌 đ𝐚̃ 𝐠𝐢𝐚̀𝐧𝐡 𝐮̛𝐮 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐞̣̂𝐭, 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐮̛𝐚 𝐩𝐡𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐀̂́𝐧 Đ𝐨̣̂ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐚́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐒𝐮-𝟑𝟎𝐌𝐊𝐈 – 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐮-𝟑𝟎𝐒𝐌. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đã đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐅𝐥𝐚𝐧𝐤𝐞𝐫 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒.

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐠𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̣ đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝟒,𝟓 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 𝐜𝐡𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ không lâu nữa, SU 35s sẽ có мặᴛ tại Việt Nam.

𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 – 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐮̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐜.
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐚 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢, 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐮̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟑 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐒𝐮-𝟑𝟎𝐌𝐊𝟐 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐬𝐨̂́ 𝐌𝐢𝐆-𝟐𝟏 𝐥𝐚̣𝐜 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐯𝐚̀ đ𝐚̃ 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐡𝐚̣𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠.

𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐤𝐡𝐚́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐒𝐮-𝟐𝟐, 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐨̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐚́ 𝐜𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐚 𝐤𝐞́𝐦 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐚́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮, 𝐝𝐨 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐨̛́𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́.

𝐂𝐚́𝐜 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝟒,𝟓 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐭 𝐦𝐮𝐚 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐝𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨́𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧, 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐢́ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐡ı̀ 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐉𝐀𝐒 𝟑𝟗 𝐆𝐫𝐢𝐩𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐲 𝐅-𝟏𝟔 𝐅𝐢𝐠𝐡𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐚𝐥𝐜𝐨𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐒𝐮-𝟑𝟎𝐒𝐌𝐄 𝐯𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒.

𝐌𝐚̣̆𝐜 𝐝𝐮̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐤𝐡𝐢 𝐍𝐠𝐚 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐚̀𝐨 𝐬𝐞̃ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝟓 𝐒𝐮-𝟓𝟕 𝐫𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢, 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐒𝐮-𝟑𝟎𝐒𝐌 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐭𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.

𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐢 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫 𝐏𝐮𝐭𝐢𝐧 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐚́𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐚̀𝐧𝐠 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝟓 𝐒𝐮-𝟓𝟕 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐒𝐮-𝟓𝟕𝐄 𝐭𝐡ı̀ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐜.

𝐓𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐒𝐮-𝟓𝟕𝐄 𝐭𝐮𝐲 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 𝐭𝐡ı̀ 𝐧𝐨́ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐨̉ 𝐫𝐚 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐢 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧. 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡ı̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝟓 𝐭𝐡ı̀ 𝐒𝐮-𝟓𝟕 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 đ𝐨̛̀𝐢 𝟒,𝟕𝟓, 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚𝐨 𝐡𝐨̛𝐧 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟒,𝟓.

𝐐𝐮𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐤𝐡𝐢 đ𝐚̃ 𝐱𝐚́𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐡ı̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐒𝐮-𝟓𝟕𝐄 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚́ đ𝐨̣̂ 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐚́𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢.

𝐍𝐞̂́𝐮 đ𝐚̣̆𝐭 𝐦𝐮𝐚 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 𝐭𝐡ı̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐡𝐚̣𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐲́ 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐒𝐮-𝟓𝟕𝐄, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đ𝐨́ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐦𝐮𝐚 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐒𝐮-𝟓𝟕𝐄 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐡ı̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐨̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧.

𝐌𝐮𝐚 𝐒𝐮-𝟓𝟕𝐄 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐡ı̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐞̃ đ𝐢 𝐤𝐞̀𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐨́𝐢 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐈𝐳𝐝𝐞𝐥𝐢𝐲𝐞 𝟑𝟎 𝐤𝐡𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐧𝐚̀𝐲 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝟓 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡.

𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐒𝐮-𝟓𝟕𝐄 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐱𝐞́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂𝐧𝐡 𝐥𝐞̣̂𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐚́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮, đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

𝐋𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐦𝐨̣𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 đ𝐚̣̆𝐭 𝐦𝐮𝐚 𝐒𝐮-𝟑𝟓 𝐭𝐡ı̀ 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜?

𝐂𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐯𝐚̀𝐨 ❞𝐭𝐡𝐨́𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦❞ đ𝐞̂̉ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭ı̀𝐧𝐡 𝐡ı̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀, đ𝐢 𝐤𝐞̀𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐒𝐮𝐤𝐡𝐨𝐢, đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐱𝐞́𝐭 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐚̣̆𝐭 𝐦𝐮𝐚 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 𝐭𝐡ı̀ 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨́ 𝐦𝐚̀ 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟒.

𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐨𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐚̣𝐦 đ𝐮̉ 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐭, 𝐩𝐡𝐢 đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐯𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐒𝐮-𝟐𝟐, 𝐒𝐮-𝟐𝟕 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐮-𝟑𝟎 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜.

𝐇𝐲 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠, 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐒𝐮-𝟑𝟓𝐒 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐒𝐮-𝟑𝟎𝐌𝐊𝟐 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̂𝐲.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,405FansLike
2,959FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles