15.2 C
New York
Monday, September 27, 2021

Buy now

spot_img

Xuất hiện thành phố K̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲â̲n̲, người dân chỉ cần trả 200 ngìn đồng để k̲h̲ô̲n̲g̲ m̲ă̲̣c̲ g̲ı̲̀ ở ngoài đường

V̲ớ̲i̲ s̲ư̲̣ x̲u̲ấ̲t̲ h̲i̲ê̲̣n̲ c̲ủ̲a̲ 1̲ l̲à̲n̲ s̲ó̲n̲g̲ c̲á̲c̲ d̲u̲ k̲h̲á̲c̲h̲ m̲u̲ố̲n̲ t̲ı̲̀m̲ c̲á̲c̲ “̲d̲i̲̣c̲h̲ v̲u̲̣ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ l̲ớ̲n̲”̲,̲ t̲h̲à̲n̲h̲ p̲h̲ố̲ n̲à̲y̲ đ̲ã̲ t̲r̲ở̲ t̲h̲à̲n̲h̲ 1̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ “̲t̲h̲ủ̲ đ̲ô̲ s̲e̲x̲”̲ c̲ủ̲a̲ t̲h̲ế̲ g̲i̲ớ̲i̲.̲

Đ̲ư̲ơ̲̣c̲ m̲ê̲̣n̲h̲ d̲a̲n̲h̲ l̲à̲ “̲T̲h̲à̲n̲h̲ p̲h̲ố̲ k̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲â̲n̲”̲ n̲ổ̲i̲ t̲i̲ế̲n̲g̲ b̲â̲̣c̲ n̲h̲ấ̲t̲ t̲h̲ế̲ g̲i̲ớ̲i̲,̲ t̲h̲à̲n̲h̲ p̲h̲ố̲ n̲g̲h̲ỉ̲ d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ n̲ổ̲i̲ t̲i̲ế̲n̲g̲ n̲ằ̲m̲ t̲r̲ê̲n̲ b̲ờ̲ b̲i̲ể̲n̲ p̲h̲í̲a̲ N̲a̲m̲ n̲ư̲ớ̲c̲ P̲h̲á̲p̲,̲ C̲a̲p̲ D̲’̲A̲g̲d̲e̲ l̲à̲ n̲ơ̲i̲ t̲r̲ú̲ ẩ̲n̲ l̲ý̲ t̲ư̲ở̲n̲g̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ y̲ê̲u̲ t̲h̲í̲c̲h̲ p̲h̲o̲n̲g̲ c̲á̲c̲h̲ s̲ố̲n̲g̲ t̲ư̲̣ d̲o̲,̲ p̲h̲ó̲n̲g̲ k̲h̲o̲á̲n̲g̲,̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ b̲i̲̣ r̲à̲n̲g̲ b̲u̲ô̲̣c̲ b̲ở̲i̲ b̲ấ̲t̲ k̲ỳ̲ đ̲i̲ề̲u̲ g̲ı̲̀,̲ k̲ể̲ c̲ả̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ b̲ô̲̣ t̲r̲a̲n̲g̲ p̲h̲u̲̣c̲ h̲à̲n̲g̲ n̲g̲à̲y̲.̲

K̲h̲i̲ t̲ớ̲i̲ đ̲â̲y̲,̲ b̲a̲̣n̲ s̲ẽ̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ c̲h̲ỉ̲ t̲h̲ấ̲y̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ t̲a̲ k̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲â̲n̲ đ̲i̲ t̲ắ̲m̲ b̲i̲ể̲n̲,̲ m̲à̲ c̲ò̲n̲ l̲à̲ đ̲i̲ s̲i̲ê̲u̲ t̲h̲i̲̣,̲ đ̲i̲ n̲h̲à̲ h̲à̲n̲g̲,̲ đ̲i̲ m̲u̲a̲ b̲á̲n̲h̲ n̲g̲o̲̣t̲,̲ t̲h̲â̲̣m̲ c̲h̲í̲ t̲ớ̲i̲ b̲ư̲u̲ đ̲i̲ê̲̣n̲ h̲a̲y̲ n̲g̲â̲n̲ h̲à̲n̲g̲ m̲à̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ m̲ă̲̣c̲ b̲ấ̲t̲ k̲ỳ̲ t̲h̲ứ̲ g̲ı̲̀ t̲r̲ê̲n̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

T̲ấ̲t̲ n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ đ̲ể̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ “̲t̲h̲o̲ả̲i̲ m̲á̲i̲”̲ t̲r̲ê̲n̲ p̲h̲ố̲ x̲á̲ n̲h̲ư̲ t̲h̲ế̲,̲ d̲u̲ k̲h̲á̲c̲h̲ s̲ẽ̲ p̲h̲ả̲i̲ b̲ỏ̲ r̲a̲ 1̲ s̲ố̲ t̲i̲ề̲n̲ c̲h̲o̲ c̲á̲i̲ g̲o̲̣i̲ l̲à̲ “̲t̲h̲u̲ế̲ k̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲â̲n̲”̲,̲ t̲ư̲ơ̲n̲g̲ đ̲ư̲ơ̲n̲g̲ 2̲0̲0̲.̲0̲0̲0̲ V̲N̲Đ̲ -̲ 1̲ m̲ứ̲c̲ g̲i̲á̲ c̲ó̲ l̲ẽ̲ l̲à̲ k̲h̲á̲ h̲ơ̲̣p̲ l̲ý̲.̲

D̲u̲ k̲h̲á̲c̲h̲ k̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲â̲n̲ đ̲i̲ s̲i̲ê̲u̲ t̲h̲i̲̣ ở̲ t̲h̲à̲n̲h̲ p̲h̲ố̲ C̲a̲p̲ D̲’̲A̲g̲d̲e̲ c̲ủ̲a̲ P̲h̲á̲p̲

B̲a̲n̲ đ̲ầ̲u̲,̲ t̲h̲à̲n̲h̲ p̲h̲ố̲ C̲a̲p̲ D̲’̲A̲g̲d̲e̲ c̲ủ̲a̲ P̲h̲á̲p̲ c̲h̲ỉ̲ l̲à̲ n̲ơ̲i̲ t̲r̲ú̲ n̲g̲u̲̣ c̲ủ̲a̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ đ̲i̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲ủ̲ n̲g̲h̲ĩ̲a̲ k̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲â̲n̲ t̲h̲u̲ầ̲n̲ t̲ú̲y̲,̲ n̲h̲ư̲n̲g̲ s̲a̲u̲ đ̲ó̲,̲ n̲ó̲ d̲ầ̲n̲ t̲r̲ở̲ t̲h̲à̲n̲h̲ đ̲i̲ể̲m̲ đ̲ế̲n̲ h̲ú̲t̲ k̲h̲á̲c̲h̲,̲ n̲h̲ấ̲t̲ l̲à̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ n̲ă̲m̲ g̲ầ̲n̲ đ̲â̲y̲,̲ l̲ú̲c̲ c̲a̲o̲ đ̲i̲ể̲m̲ l̲à̲ v̲ớ̲i̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ 5̲0̲.̲0̲0̲0̲ k̲h̲á̲c̲h̲ d̲u̲ l̲i̲̣c̲h̲ t̲ớ̲i̲ đ̲â̲y̲ m̲ỗ̲i̲ n̲g̲à̲y̲ C̲a̲p̲ D̲’̲A̲g̲d̲e̲ đ̲ã̲ d̲ầ̲n̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ b̲i̲ế̲t̲ đ̲ế̲n̲ v̲ớ̲i̲ s̲ư̲̣ p̲h̲á̲t̲ t̲r̲i̲ể̲n̲ c̲h̲ó̲n̲g̲ m̲ă̲̣t̲ c̲ủ̲a̲ n̲g̲à̲n̲h̲ c̲ô̲n̲g̲ n̲g̲h̲i̲ê̲̣p̲ “̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ l̲ớ̲n̲”̲,̲ v̲ớ̲i̲ c̲á̲c̲ c̲â̲u̲ l̲a̲̣c̲ b̲ô̲̣,̲ p̲h̲ò̲n̲g̲ t̲ắ̲m̲ x̲ô̲n̲g̲ h̲ơ̲i̲,̲ c̲â̲u̲ l̲a̲̣c̲ b̲ô̲̣ s̲e̲x̲.̲.̲.̲ v̲à̲ d̲ầ̲n̲ d̲ầ̲n̲ đ̲ã̲ t̲r̲ở̲ t̲h̲à̲n̲h̲ “̲t̲h̲ủ̲ đ̲ô̲ s̲e̲x̲”̲ c̲ủ̲a̲ t̲h̲ế̲ g̲i̲ớ̲i̲.̲

T̲u̲ầ̲n̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ m̲ô̲̣t̲ c̲ă̲̣p̲ đ̲ô̲i̲ đ̲i̲ n̲g̲h̲ỉ̲ t̲u̲ầ̲n̲ t̲r̲ă̲n̲g̲ m̲â̲̣t̲ t̲a̲̣i̲ đ̲â̲y̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ h̲o̲̣ đ̲ã̲ c̲ó̲ 1̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ t̲h̲ờ̲i̲ g̲i̲a̲n̲ t̲u̲y̲ê̲̣t̲ v̲ờ̲i̲ ở̲ “̲t̲h̲ủ̲ đ̲ô̲ s̲e̲x̲”̲ c̲ủ̲a̲ t̲h̲ế̲ g̲i̲ớ̲i̲,̲ v̲à̲ r̲ằ̲n̲g̲ h̲o̲̣ m̲u̲ố̲n̲ b̲ắ̲t̲ đ̲ầ̲u̲ h̲ô̲n̲ n̲h̲â̲n̲ c̲ủ̲a̲ m̲ı̲̀n̲h̲ b̲ằ̲n̲g̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ “̲c̲h̲u̲y̲ế̲n̲ p̲h̲i̲ê̲u̲ l̲ư̲u̲”̲.̲

Đ̲ể̲ b̲ả̲o̲ đ̲ả̲m̲ s̲ư̲̣ a̲n̲ t̲o̲à̲n̲ c̲h̲o̲ t̲ấ̲t̲ c̲ả̲ m̲o̲̣i̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ n̲ế̲u̲ b̲ấ̲t̲ k̲ỳ̲ d̲u̲ k̲h̲á̲c̲h̲ n̲à̲o̲ c̲ó̲ ý̲ đ̲i̲̣n̲h̲ x̲ấ̲u̲ k̲h̲i̲ t̲ớ̲i̲ đ̲â̲y̲,̲ h̲o̲̣ s̲ẽ̲ p̲h̲ả̲i̲ đ̲ố̲i̲ đ̲ầ̲u̲ v̲ớ̲i̲ m̲ứ̲c̲ p̲h̲a̲̣t̲ 1̲5̲.̲0̲0̲0̲ E̲u̲r̲o̲,̲ t̲ư̲ơ̲n̲g̲ đ̲ư̲ơ̲n̲g̲ 4̲0̲0̲ t̲r̲i̲ê̲̣u̲ V̲N̲Đ̲.̲ V̲à̲o̲ b̲u̲ổ̲i̲ t̲ố̲i̲,̲ b̲a̲̣n̲ c̲ũ̲n̲g̲ đ̲ư̲ơ̲̣c̲ y̲ê̲u̲ c̲ầ̲u̲ ă̲n̲ m̲ă̲̣c̲ l̲i̲̣c̲h̲ s̲ư̲̣ k̲h̲i̲ l̲u̲i̲ t̲ớ̲i̲ c̲á̲c̲ n̲h̲à̲ h̲à̲n̲g̲.̲

T̲h̲à̲n̲h̲ p̲h̲ố̲ k̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲â̲n̲ n̲ổ̲i̲ t̲i̲ế̲n̲g̲ t̲h̲ế̲ g̲i̲ớ̲i̲:̲ T̲r̲à̲n̲ n̲g̲â̲̣p̲ c̲á̲c̲ C̲L̲B̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ l̲ớ̲n̲,̲ k̲h̲á̲c̲h̲ t̲r̲ả̲ p̲h̲í̲ đ̲ể̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ m̲ă̲̣c̲ g̲ı̲̀ ở̲ n̲g̲o̲à̲i̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g̲


D̲u̲ k̲h̲á̲c̲h̲ v̲u̲i̲ c̲h̲ơ̲i̲ ở̲ b̲ã̲i̲ b̲i̲ể̲n̲ t̲a̲̣i̲ C̲a̲p̲ D̲’̲A̲g̲d̲e̲

N̲h̲ữ̲n̲g̲ v̲i̲̣ k̲h̲á̲c̲h̲ d̲u̲ l̲i̲̣c̲h̲ “̲c̲u̲ồ̲n̲g̲ s̲e̲x̲”̲ đ̲ổ̲ v̲ề̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ đ̲i̲̣a̲ đ̲i̲ể̲m̲ n̲ổ̲i̲ t̲i̲ế̲n̲g̲ t̲a̲̣i̲ đ̲â̲y̲ n̲h̲ư̲ c̲â̲u̲ l̲a̲̣c̲ b̲ô̲̣ đ̲ê̲m̲ L̲e̲ G̲l̲a̲m̲o̲u̲r̲ v̲ớ̲i̲ c̲á̲c̲ b̲ữ̲a̲ t̲i̲ê̲̣c̲ t̲ắ̲m̲ b̲o̲̣t̲ k̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲â̲n̲ v̲ớ̲i̲ c̲ả̲ n̲g̲à̲n̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ t̲h̲a̲m̲ d̲ư̲̣,̲ s̲a̲u̲ đ̲ó̲ h̲o̲̣ c̲ó̲ t̲h̲ể̲ đ̲i̲ t̲ớ̲i̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ h̲ồ̲ b̲ơ̲i̲ k̲h̲á̲c̲h̲ s̲a̲̣n̲ đ̲ể̲ n̲g̲â̲m̲ m̲ı̲̀n̲h̲ v̲à̲o̲ b̲u̲ổ̲i̲ đ̲ê̲m̲.̲

“̲C̲h̲ú̲n̲g̲ t̲ô̲i̲ b̲i̲ế̲t̲ l̲ý̲ d̲o̲ t̲a̲̣i̲ s̲a̲o̲ m̲ı̲̀n̲h̲ đ̲ế̲n̲ đ̲â̲y̲.̲ C̲ó̲ r̲ấ̲t̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ t̲r̲a̲̣i̲ d̲à̲n̲h̲ c̲h̲o̲ c̲á̲c̲ g̲i̲a̲ đ̲ı̲̀n̲h̲ t̲h̲í̲c̲h̲ k̲h̲ỏ̲a̲ t̲h̲â̲n̲ t̲h̲e̲o̲ k̲i̲ể̲u̲ t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ t̲h̲ố̲n̲g̲ h̲ơ̲n̲ ở̲ c̲á̲c̲ c̲h̲ỗ̲ k̲h̲á̲c̲ d̲o̲̣c̲ b̲ờ̲ b̲i̲ể̲n̲ m̲à̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ c̲ó̲ c̲á̲c̲ c̲â̲u̲ l̲a̲̣c̲ b̲ô̲̣ s̲e̲x̲”̲,̲ 1̲ c̲ă̲̣p̲ đ̲ô̲i̲ p̲h̲á̲t̲ b̲i̲ể̲u̲ v̲ớ̲i̲ p̲h̲ó̲n̲g̲ v̲i̲ê̲n̲ B̲B̲C̲ v̲à̲o̲ n̲ă̲m̲ n̲g̲o̲á̲i̲.̲

M̲ù̲a̲ h̲è̲ n̲ă̲m̲ n̲g̲o̲á̲i̲,̲ C̲a̲p̲ d̲’̲A̲g̲d̲e̲ đ̲ã̲ c̲h̲i̲̣u̲ t̲á̲c̲ đ̲ô̲̣n̲g̲ c̲ủ̲a̲ d̲i̲̣c̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲ V̲à̲o̲ l̲ú̲c̲ c̲a̲o̲ đ̲i̲ể̲m̲,̲ đ̲ã̲ c̲ó̲ g̲ầ̲n̲ 1̲0̲0̲ d̲u̲ k̲h̲á̲c̲h̲ c̲ó̲ k̲ế̲t̲ q̲u̲ả̲ d̲ư̲ơ̲n̲g̲ t̲í̲n̲h̲ v̲ớ̲i̲ S̲A̲R̲S̲-̲C̲o̲V̲-̲2̲.̲

G̲i̲ữ̲a̲ t̲h̲ờ̲i̲ đ̲i̲ể̲m̲ d̲i̲̣c̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ v̲ẫ̲n̲ đ̲a̲n̲g̲ d̲i̲ễ̲n̲ b̲i̲ế̲n̲ p̲h̲ứ̲c̲ t̲a̲̣p̲ n̲h̲ư̲ h̲i̲ê̲̣n̲ n̲a̲y̲,̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ c̲h̲ủ̲ h̲ô̲̣ k̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ ở̲ đ̲â̲y̲ t̲h̲ừ̲a̲ n̲h̲â̲̣n̲ h̲o̲̣ r̲ấ̲t̲ k̲h̲ó̲ x̲ử̲ v̲ı̲̀ c̲á̲c̲ k̲h̲á̲c̲h̲ d̲u̲ l̲i̲̣c̲h̲ t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ t̲u̲â̲n̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ đ̲i̲̣n̲h̲ g̲i̲ã̲n̲ c̲á̲c̲h̲ x̲ã̲ h̲ô̲̣i̲.̲

Q̲u̲ả̲n̲ l̲ý̲ c̲á̲c̲ đ̲i̲ể̲m̲ v̲u̲i̲ c̲h̲ơ̲i̲ t̲h̲ừ̲a̲ n̲h̲â̲̣n̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ p̲h̲ả̲i̲ d̲u̲ k̲h̲á̲c̲h̲ n̲à̲o̲ c̲ũ̲n̲g̲ h̲ơ̲̣p̲ t̲á̲c̲,̲ v̲à̲ d̲o̲ đ̲ó̲ t̲ỷ̲ l̲ê̲̣ m̲ắ̲c̲ C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ở̲ đ̲â̲y̲ c̲a̲o̲ h̲ơ̲n̲ g̲ầ̲n̲ 4̲ l̲ầ̲n̲ s̲o̲ v̲ớ̲i̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ư̲̣c̲ l̲â̲n̲ c̲â̲̣n̲.̲

T̲h̲e̲o̲ P̲h̲i̲l̲i̲p̲p̲e̲ B̲a̲r̲r̲e̲a̲u̲,̲ c̲h̲ủ̲ 1̲ c̲h̲u̲ỗ̲i̲ c̲á̲c̲ c̲ử̲a̲ h̲à̲n̲g̲ q̲u̲ầ̲n̲ á̲o̲,̲ c̲á̲c̲ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ê̲̣p̲ ở̲ đ̲â̲y̲ đ̲ã̲ b̲i̲̣ ả̲n̲h̲ h̲ư̲ở̲n̲g̲ n̲ă̲̣n̲g̲ n̲ề̲ b̲ở̲i̲ c̲h̲í̲n̲h̲ s̲á̲c̲h̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲ỏ̲a̲ v̲à̲ q̲u̲y̲ đ̲i̲̣n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ n̲g̲ă̲̣t̲ h̲ơ̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲à̲n̲h̲ d̲u̲ l̲i̲̣c̲h̲.̲

“̲C̲h̲ú̲n̲g̲ t̲ô̲i̲ đ̲ó̲n̲g̲ v̲a̲i̲ t̲r̲ò̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲o̲̣n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ề̲n̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế̲ đ̲i̲̣a̲ p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ 3̲0̲0̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố̲ 8̲0̲0̲ n̲h̲â̲n̲ v̲i̲ê̲n̲ ở̲ đ̲â̲y̲ đ̲ã̲ b̲i̲̣ c̲h̲o̲ n̲g̲h̲ỉ̲ v̲i̲ê̲̣c̲.̲ V̲i̲ê̲̣c̲ k̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ c̲ủ̲a̲ t̲ô̲i̲ đ̲ã̲ g̲i̲ả̲m̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ 8̲0̲%̲ v̲à̲ t̲ô̲i̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ p̲h̲ả̲i̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ d̲u̲y̲ n̲h̲ấ̲t̲.̲

H̲i̲ê̲̣n̲ t̲a̲̣i̲ ở̲ đ̲â̲y̲ c̲h̲ỉ̲ c̲ó̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ 5̲0̲0̲0̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ V̲à̲o̲ t̲h̲ờ̲i̲ đ̲i̲ể̲m̲ n̲à̲y̲ l̲ẽ̲ r̲a̲ p̲h̲ả̲i̲ c̲ó̲ 2̲5̲.̲0̲0̲0̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ G̲i̲ờ̲ c̲h̲ẳ̲n̲g̲ a̲i̲ c̲ó̲ t̲â̲m̲ t̲r̲a̲̣n̲g̲ v̲u̲i̲ c̲h̲ơ̲i̲ c̲ả̲”̲,̲ P̲h̲i̲l̲i̲p̲p̲e̲ B̲a̲r̲r̲e̲a̲u̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲.̲

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sᴛaʏ Connected

22,405FansLike
2,957FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles